Raynauds fenomen

  • Definition: Anfall av spasm i de artärer som förser fingrar och tår – i sällsyntare fall nästipp eller tungspets – med blod. Ofta utösta av kyla eller stress. Raynauds fenomen utan känd etiologi benämns primärt Raynaudfenomen. 
  • Förekomst: Befolkningsprevalens är 3–5 %, vanligare bland kvinnor. Primärt Raynaudfenomen debuterar ofta i 15–30 års ålder, sekundärt Raynaudfenomen ofta efter 40 års ålder.
  • Symtom: Bifasiska anfall med välavgränsad vithet (ischemi) på fingrar/tår följt av cyanos och hyperemi. Anfallen är smärtsamma. Parestesier kan uppstå efter långvariga anfall. 
  • Kliniska fynd: Se ovan. Normala fynd mellan anfallen vid primärt Raynaudfenomen. Blödningar i nagelbanden, ischemiska sår och atrofiska hudförändringar talar för sekundärt Raynaudfenomen. 
  • Diagnostik: Diagnosen ställs på typisk anamnes. Förhöjd SR eller påvisad ANA talar för bakomliggande reumatisk sjukdom. Skillnad på >20 mmHg i armblodtryck indikerar proximal artärstenos. Allens test görs för att utesluta distal artärocklusion.
  • Behandling: Undvika utlösande faktorer. Använda vantar och handskar flitigt, eventuellt tillsammans med värmehjälpmedel. Läkemedel kan prövas för patienter med allvarliga besvär.

Basfakta

Definition

  • Anfall av spasm i de artärer som förser fingrar och tår – i sällsyntare fall nästipp eller tungspets – med blod.1
  • Fenomenet gör att fingrarna blir vita vid kyla följt av cyanos och hyperemi, vilket åtföljs av smärta och i vissa fall parestesier.
  • Raynauds fenomen utan känd etiologi benämns primärt Raynaudfenomen. Sekundärt Raynaudfenomen omfattar de fall då fenomenet kopplas till ett känt, underliggande tillstånd.
  • Har fått sitt namn efter den franske läkaren Maurice Raynaud (1834–1881).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.