Instabil angina pectoris

 • Definition:Symtom som misstänks bero på kardiell ischemi, utlöses av minimal/ingen aktivitet men utan tecken på kardiell skada.
 • Förekomst:Av alla fall med akuta bröstsmärtor är cirka 10 % instabil angina pectoris.
 • Symtom:Anginösa bröstsmärtor i vila eller efter minimal ansträngning. 
 • Kliniska fynd:Oftast inga.
 • Diagnostik:Bör utredas som möjlig hjärtinfarkt, där EKG och troponinnivåer ingår. Ibland behövs angiografi.
 • Behandling:Akut behandling mot ischemi, trombocythämning. Eventuellt revaskularisering. Sekundärprevention med läkemedel. Förändringar i levnadsvanor är oftast aktuellt.

Basfakta

Definition

 • Det saknas en internationell definition av begreppet instabil angina pectoris (instabil AP):
  • Gemensamt i alla beskrivningar är att det handlar om symtom som misstänks bero på kardiell ischemi, utlöses av minimal/ingen aktivitet men utan tecken på kardiell skada (förhöjda troponinnivåer)1-3
  • Den europeiska kardiologföreningen definierar IAP som myokardischemi i vila eller vid minimal ansträngning utan kardiomyocytnekros3
  • EKG är oftast normalt men kan i vissa fall vara avvikande:
   • Vid persisterande ST-höjning kommer majoriteten av patienterna utveckla en STEMI (hjärtinfarkt)4
 • Akut koronart syndrom:
  • Akut koronart syndrom (AKS) omfattar ett spektrum av akuta kranskärlssjukdomar som instabil angina pectoris, hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI, Q-vågsinfarkt) och hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI)
  • Uttrycket används tills det att man har ytterligare information om genesen
  • NSTEMI har ofta samma presentation och patogenes men NSTEMI är allvarligare (myokardskada) än instabil AP4
 • Stabil angina pectoris:
  • Ingår i kategorin stabil koronarsjukdom och ger symtom på grund av en reversibel obalans mellan syreförbrukning och syretillförsel
  • Stabil AP kan ofta reproduceras genom ansträngning eller vara återkommande vid till exempel kyla eller känslomässiga stunder men kan också uppträda spontant genom fokala/diffusa vasospasmer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.