Hjärtinfarkt

 • Definition:Akut skada/död av hjärtmuskelceller på grund av ischemi, vanligtvis orsakad av ocklusion av kransartären.
 • Förekomst:Ökar med åldern och är högre hos män än hos kvinnor under hela livet.
 • Symtom:Typiskt är akut insättande och ihållande retrosternal smärta som åtföljs av illamående, yrsel, andnöd, ångest. Kan stråla ut mot arm, hals och/eller käke. 
 • Kliniska fynd:Patienten är oftast smärtpåverkad, orolig och kallsvettig. Eventuell takypné.
 • Diagnostik:Hjärtenzymer (troponin), EKG, ekokardiografi och eventuell koronarangiografi.
 • Behandling:Akutbehandling med nitroglycerin, syrgas, ASA, morfin, eventuell trombolys. PCI utförs omedelbart om möjligt.

Basfakta

Definition

 • Hjärtinfarkt definieras som ett kliniskt eller patologiskt tillstånd orsakat av myokardischemi, där det finns tecken på myokardskada eller nekros.
 • Beror i typiska fall på ockluderande koronartrombos efter ruptur av intiman i ett ateromatöst plack (typ 1), men fler mekanismer är möjliga.
 • Hjärtinfarkt delas in i fem olika kliniska kategorier efter förmodade orsaksmekanismer (se också Diagnoskriterier):1
  • Typ 1: Spontan hjärtinfarkt orsakad av primär händelse i kranskärl som plackruptur eller fissur
  • Typ 2: Hjärtinfarkt sekundär till ischemi på grund av antingen ökade syrekraveller minskad syretillgång:
   • Exempelvis vid anemi, snabba arytmier,hypertensiv belastning, sepsis. Hjärtskadan beror primärt inte på plackruptur, men patienten kan mycket väl ha underliggande koronarstenoser
  • Typ 3: Plötslig oväntad död av misstänkt ischemisk genes och nytillkommen ST-höjning eller nytillkommet vänster genblock på EKG, tromb i kranskärl vid kranskärlsröntgen/obduktion, utan att troponin har kunnat mätas
  • Typ 4a: Hjärtinfarkt relaterad till/i samband med PCI
  • Typ 4b: Hjärtinfarkt relaterad till stenttrombos
  • Typ 5: Hjärtinfarkt relaterad till/i samband med CABG
 • Akut koronart syndrom:
  • Omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI) och instabil angina pectoris

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.