Hjärtrehabilitering

Basfakta

Definition

  • Hjärtrehabilitering är samordnade och sammansatta insatser.
  • Syftet är att motverka rädsla för fysisk aktivitet, uppnå bättre arbetskapacitet, livskvalitet och social anpassning, minska antalet återinläggningar på sjukhus och förbättra riskprofilen och prognosen – samt om möjligt vända utvecklingen av den underliggande aterosklerotiska processen så att sjukligheten och dödligheten minskar.1
  • Regelbunden fysisk aktivitet är förknippat med minskad förekomst av kardiovaskulär sjukdom2 och minskar både den kardiovaskulära mortaliteten och totalmortaliteten efter genomgången hjärtinfarkt:3
    • Motsvarande effekt tycks också föreligga vid koronarsjukdom utan hjärtinfartk, men här finns det färre studier3
  • Primärförebyggande av hjärtkärlsjukdom är en prioriterad uppgift i Sverige.

Indikationer

Effekter

Komponenter i programmet

Kontrollmål

Erfarenhet

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.