Stentning av koronarartärer

Bakgrund

  • Ballongangioplastik och perkutan koronar intervention (PCI) har fått en central plats i behandlingen av koronarsjukdom.1
  • Förbättringar av tekniken har utvidgat indikationerna för ingreppet, lett till ökad säkerhet och minskat risken för restenos.2-3
  • Det stora framsteget kom med introduktionen av stentning.
  • Den här artikeln fokuserar på typen av stent, indikationer för användning, eventuella komplikationer och rekommendationer när det gäller läkemedelsbehandling efter stentning.

Nationella riktlinjer

Ballongangioplastik och stentning

Val av stent

Stenttrombos

Läkemedelsbehandling efter PCI

Elektiv kirurgi eller akutkirurgi

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.