Hypertoni (snabbguide)

Allmänt

  • Delas in i primär (essentiell) hypertoni där ingen identifierbar orsak föreligger och sekundär hypertoni där andra tillstånd (delvis) förklarar det förhöjda blodtrycket
  • Vitrockshypertoni och maskerad hypertoni är begrepp som används för att benämna tillstånd där uppmätt blodtryck på vårdenhet och utanför vårdenhet inte är detsamma.
  • Ungefär 25–30 % av den vuxna befolkningen har hypertoni och prevalensen är högre hos äldre individer:
    • Predisponerande faktorer är ålder, övervikt/viktuppgång, ärftlighet, etnisk tillhörighet, minskat antal nefroner, högt saltintag, fysisk inaktivitet, diabetes och dyslipidemi, alkohol, vissa personligheter, depression, vissa faktorer i arbetsmiljön och stress
    • Det är inte klarlagt hur essentiell hypertoni uppstår
  • ICD-10: I10 Essentiell hypertoni 

Diagnos

Anamnes

Behandling

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.