Hypertoni

Sammanfattning

 • Definition: Hypertoni utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och delas in i mild, måttlig och svår hypertoni. 
 • Förekomst: I Sverige beräknas ungefär 25–30 % av den vuxna befolkningen ha hypertoni.
 • Symtom: Hypertoni ger i regel inga symtom, förutom vid mycket högt blodtryck.
 • Kliniska fynd: Diagnosen ställs efter upprepade blodtrycksmätningar under standardiserade förhållanden.
 • Diagnostik: Gränsen för hypertoni är ett medelvärde >140/90 mmHg vid upprepade mätningar. Förutom mätningar på vårdenheter kan hemblodtryckmätningar och ambulatorisk blodtrycksmätning ingå. 
 • Behandling: Livsstilsåtgärder och eventuellt läkemedel rekommenderas, beroende på graden av hypertoni. Vid måttlig–svår hypertoni bör behandlingen påbörjas snarast, ofta i form av kombinationsbehandling från två läkemedelsgrupper.

Basfakta

Definition

 • Hypertoni betyder att en person har blodtrycksvärden som leder till ökad risk för morbiditet och mortalitet:
  • Det är ingen sjukdom i sig och är definierad utifrån en riskvärdering och antagen fördel av behandling
  • Relationen mellan blodtrycket, kardiovaskulära och renala händelser är kontinuerlig. Detta gör det svårt att definiera gränsen mellan normotensiva och hypertensiva blodtrycksvärden
 • Ett systoliskt medelblodtrycksvärde ≥140 mmHg och/eller diastoliskt blodtrycksvärde ≥90 mmHg som mottagningsblodtryck benämns oftast som hypertoni:
 • Kategorier och klassificering:
  • Delas in i primär (essentiell) hypertoni där ingen identifierbar orsak föreligger och sekundär hypertoni där andra tillstånd (delvis) förklarar det förhöjda blodtrycket
  • Det finns en vidare klassificicering i mild, måttlig och svår hypertoni 
  • Vitrockshypertoni och maskerad hypertoni är begrepp som används för att benämna tillstånd där uppmätt blodtryck på vårdenhet och utanför vårdenhet inte är detsamma2-4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.