Lipödem

Sammanfattning

 • Definition:Lipödem är ett tillstånd med onormal ansamling av fett i framför allt ben och i vissa fall även i armar. Vätskeansamling behöver inte förekomma.
 • Förekomst:Förekommer nästan uteslutande hos kvinnor.
 • Symtom:Tyngdkänsla/trötthet i benen, smärtande fettvävnad i ben/armar och ömhet vid tryck, påverkat gångmönster, ökad benägenhet för hematom, kosmetiska besvär.
 • Kliniska fynd:Disproportionellt ökad fettvävnad i extremiteter med abrupt övergång till normal vävnad vid till exempel fotled/handled. Ofta normal fettfördelning på bålen.
 • Diagnostik:Diagnosen baseras i första hand på noggrann anamnes och klinisk undersökning. Det finns ett antal diagnostiska kriterier som kan användas för att ställa diagnosen och sjukdomen kan delas in i olika stadier. 
 • Behandling:Vid behov levnadsvaneförändringar för att säkerställa tillräcklig fysisk aktivitet och förhindra viktuppgång. Kompressionsterapi och kirurgiska åtgärder kan bli aktuellt hos vissa patienter.

Basfakta

Definition

 • Onormal ansamling av subkutant fett i (framför allt nedre) extremiteter (och ofta höft/sätesparti):
  • Bilateralt och symmetriskt
  • Icke-proportionerligt med normal fettfördelning på överkroppen
 • Det beskrivs även fall med motsvarande fettansamling i armar.
 • Namnet antyder förekomst av ödem men ansamling av vätska behöver inte förekomma vid sjukdomen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.