Reflexmedierad (vasovagal) synkope

 • Definition:Består av vasovagal synkope, situationsutlöst synkope och sinus caroticus syndrom.
 • Förekomst:Synkope är vanligt och reflexmedierad synkope är den vanligaste formen.
 • Symtom:Ofta prodromala symtom (illamående, svettning, blekhet) innan synkope. Ofta utlösande faktor/situation.
 • Kliniska fynd:Efter synkopen finns vanligen inga avvikande fynd.
 • Diagnostik:Diagnosen baseras vanligen på grundlig anamnes, kliniska fynd och EKG. I vissa fall kan kompletterande tester utföras.
 • Behandling:Information och lugnande besked. Undvika utlösande faktorer/situationer. Ibland mottrycksmanövrer. Pacemaker i enskilda fall.

Basfakta

Definition

 • Synkope:
  • En plötsligt insättande medvetandeförlust, från några sekunders till maximal 5 minuters varaktighet, orsakad av övergående cerebral hypoperfusion, med spontan återhämtning utan intervention1
  • Synkope delas in i reflexmedierad synkope, ortostatisk hypotension och kardiell synkope
  • Se separat text om synkope för mer generell information om synkope
 • Reflexmedierad synkope kallas även för neurogen eller neurokardiogen synkope:
  • Synkope och svimning är synonyma begrepp men svimning används ofta för vasovagal synkope (underkategori av reflexmedierad synkope)
  • Reflexmedierad synkope beror på cerebral hypoperfusion till följd av låg hjärtminutvolym och/eller lågt totalt perifert motstånd1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.