Reumatisk feber

Basfakta

Definition

 • Akut reumatisk feber:
  • Reumatisk feber, även kallad giktfeber, är ett systemiskt immunsvar som kan uppträda i efterdyningarna av en halsinfektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker1-2
  • Sjukdomen innebär en diffus inflammatorisk sjukdom i leder, hjärta, blodkärl, huden, centrala nervsystemet och subkutan vävnad
  • De dominerande symtomen är polyartrit, pankardit, subkutana noduli, erythema marginatum och Sydenhams korea
  • Även om den akuta sjukdomen kan orsaka betydande sjuklighet och till med leda till döden, är det de långvariga skadorna på hjärtklaffarna som utgör den stora kliniska belastningen – reumatisk hjärtsjukdom
  • Reumatisk feber tillhör gruppen icke-HLA-B27-associerade reaktiva artriter
 • Reumatisk hjärtsjukdom:
  • Beror oftast på de kumulativa skadorna från recidiverande episoder av akut reumatisk feber, men förstagångsinfektion kan i vissa fall leda direkt till reumatisk sjukdom3
  • Bland yngre patienter är mitralisinsufficiens den dominerande hjärtskadan, medan mitralisstenos i stigande grad är det vanligaste tillståndet ju äldre patienten är4
 • Sällsynta sjukdomar:
  • Eftersom levnadsstandarden har blivit högre, människor är mindre trångbodda och tillgången till vård är bättre, har akut reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom blivit sällsynta sjukdomar i utvecklade länder5-6
  • Introduktionen av antibiotika har också bidragit till att begränsa sjukdomarnas omfattning, men i mindre grad än ovannämnda faktorer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.