Icke-språkliga kognitiva symtom efter stroke

Basfakta

Definition

 • Kognitiva symtom förekommer ofta efter stroke eller traumatisk hjärnskada.
 • De vanligaste symtomen är:
  • Neglekt – halvsidigt reducerad uppmärksamhet
  • Problem med rumsuppfattning och riktning – svårighet att sätta ihop delar till en helhet och utföra handlingar i rummet
  • Apraxi – svårighet att utföra viljestyrda målinriktade handlingar på grund av att rörelsernas delmoment väljs fel och kommer i fel ordning
 • Mer än hälften av patienterna har sådana här symtom under den akuta fasen och nästan 50 % har problem efter 11 år:1-2
  • En prospektiv studie (2015) hittade att stroke leder till snabb nedgång i kognitiv funktion och även accelererad och bestående kognitiv reduktion över 6 års tid3
 • Universitetet i Oslo har lagt upp ett antal videoklipp (på norska, med undertexter) som visar kognitiva symtom efter stroke. 
 • Det är viktigt att känna igen kognitiva symtom av följande skäl:
  • För att tillse att patienterna får rehabilitering som är anpassad till problemen
  • De kognitiva symtomen har större betydelse än de sensomotoriska för patientens förmåga att kunna klara sig själv3-6
  • Läkaren bör kunna informera patienten, de anhöriga och vårdpersonalen om patientens problem och i förekommande fall om orsaken till att patienten har en sämre funktionsnivå än vad de sensomotoriska symtomen tyder på

Nationella rekommendationer

Apraxi

Agnosi

Neglekt

Anosognosi

Symtom som är kopplade till minne och orientering

Problem med affektkontroll

Symtom och funktionell hjärnorganisering

Test/utvärdering av kognitiv funktion

Träning och rehabilitering vid kognitiva utfall


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.