Rehabilitering efter stroke

Basfakta

  • Efter en stroke får många personer problem i form av sensomotoriska dysfunktioner, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. 
  • Förloppet efter en stroke kan delas in i olika faser (se nedan) som kräver olika rehabiliteringsinsatser.
  • De olika fasernas längd kan variera utifrån patientens funktionssvikt, åtföljande sjukdomar, motivation, spontan förbättring, komplikationer och nätverk.
  • Primärvårdens roll i rehabiliteringen blir vanligen större senare i förloppet.
  • Texten behandlar främst rehabilitering i ett icke-akut skede. Akut behandling vid stroke tas upp i texten om Stroke och TIA.

Behandlingsfaser1

Behandling och rehabilitering 

Försäkringsmedicinsk bedömning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.