Subaraknoidalblödning

  • Definition:Akut blödning från stora och medelstora intrakraniella artärer i subaraknoidalrummet mellan hjärnans innersta hinnor, araknoidea och pia mater (utanför hjärnvävnaden). I knappt 80 % av fallen är orsaken ruptur av ett intrakraniellt aneurysm.
  • Förekomst:Det inträffar cirka 1000 fall per år i Sverige (cirka 10/100 000/år).
  • Symtom:Typiskt är plötslig debut av intensiv huvudvärk som når maximal intensitet inom några sekunder. Oftast följer nackstelhet, illamående och kräkningar, medvetslöshet, krampanfall, yrsel och ljusskygghet.
  • Kliniska fynd:Vid undersökning:nackstelhet, nedsatt medvetandegrad, eventuellt medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall.
  • Diagnostik:Akut inläggning vid misstanke om diagnosen. Diagnostik med DT hjärna.
  • Behandling:Kirurgisk behandling, endoskopisk eller öppen. Symtomatisk behandling för att förebygga sekundär ischemi eller andra komplikationer.

Basfakta

Definition

  • Subaraknoidalblödning är en akut blödning från stora och medelstora intrakraniella artärer i subaraknoidalrummet mellan hjärnans innersta hinnor, araknoidea och pia mater (utanför hjärnvävnaden).
    • I knappt 80 % av fallen är orsaken ruptur av ett intrakraniellt aneurysm.1-2
  • Kan ge blödningsskador och sekundär ischemisk hjärnskada.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.