Antikoagulationsbehandling med direktverkande orala antikoagulantia (NOAK)

Basfakta

 • Sedan ett drygt halvt sekel har warfarin använts som skydd mot eller behandling av venösa och arteriella tromboembolier. På grund av många interaktioner och stor variation i individuellt dosbehov har en särskild organisation för att dosera och monitorera behandlingen krävts. Direktverkande orala antikoagulantia, NOAK, har utvecklats med målet att undvika denna monitorering.
 • Fyra NOAK tillgängliga i Sverige:
  • Dabigatran, som är en trombinhämmare och rivaroxaban, apixaban och edoxaban (vilka är faktor Xa-hämmare)
  • Det europeiska kardiologförbundet och Läkemedelsverket rekommenderar NOAK före warfarin som antikoagulantia vid förmaksflimmer på grund av lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inklusive hjärnblödning1-2
  • Direkt till val av preparat
 • Gemensamma fördelar för NOAK-preparat jämfört med vitamin K-antagonister:
  • Jämförbar effekt, snabbare tillslag och avklingande av effekten, mindre problem med interaktioner, något mindre risk för blödningskomplikationer och att dessa inte behöver monitoreras avseende koagulationsnivå.3;4-5
 • Bland nackdelarna finns kort halveringstid (kräver god compliance), svårigheter i samband med kirurgiska ingrepp, avsaknad av utprovad antidot samt att erfarenhet av behandling längre än tre år (2014) saknas.
 • Se eget dokument om antikoagulationsbehandling med warfarin, ofraktionerat heparin och lågmolekylärt heparin (LMH).

Nationella rekommendationer

Olika NOAK

Val av preparat

Indikationer och dosering

Insättning

Förlopp, komplikationer och prognos

NOAK och vaccination


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.