Lungemboli

 • Definition:Lungemboli, LE, är en ocklusion (blodpropp) i en eller flera lungartärer, oftast som led i venös tromboembolism (emboli från DVT).
 • Förekomst:Incidensen LE i Sverige är cirka 65 per 100 000 invånare och år. Incidensen ökar med stigande ålder, och är bland personer >80 år 300–400 per 100 000 invånare och år.
 • Symtom:Symtombilden skiljer sig mycket och har ett brett spektrum från lätt rethosta, akut svår andnöd och till plötslig död.
 • Kliniska fynd:Takypné av olika grad, eventuellt chocksymtom; gråblek och fuktig hud, svag och snabb puls och lågt blodtryck hos medtagen och orolig patient.
 • Diagnostik:Kompletterande undersökningar är D-dimer, EKG, DT lungartärer eller lungskintigrafi.
 • Behandling:Akutbehandling med heparin eller NOAK, eventuellt trombolys. NOAK är förstahandsval som sekundärprofylax.

Basfakta

Definition

 • Lungemboli, LE, är en ocklusion (blodpropp) i en eller flera lungartärer, oftast som led i venös tromboembolism (emboli från djup ventrombos, DVT):1
  • Venös trombromboembolism (VTE) är ett samlingsbegrepp för LE och DVT
 • Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom den kliniska bilden är ospecifik, atypisk eller döljs av en annan, samtidig sjukdom.
 • Kliniskt ses olika grader av sjukdomen:
  • Massiv LE med kardiogen chock
  • Submassiv LE med lunginfarkter och måttliga symtom och fynd
  • Små och få embolier utan hemodynamiska, respiratoriska eller andra fysiologiska symtomgivande konsekvenser, eventuellt enbart hosta 
  • Kronisk lungemboli2
 • Ett annat sätt att klassificera LE är efter risk:
  • Högrisk – hemodynamiskt instabil med kardiogen chock,
  • Intermediärrisk – hemodynamiskt stabil med högerkammarpåverkan
  • Lågrisk – kliniskt opåverkad patient utan bakomliggande hjärt/lungsjukdom, cancer, hög ålder eller förhöjda hjärtskademarkörer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.