Lungemboli

  • DEFINITION:Lungemboli, LE, är en ocklusion (blodpropp) i en eller flera lungartärer, oftast som led i venös tromboembolism (emboli från DVT).
  • FÖREKOMST:Årligen behandlas cirka 6 000–7 000 patienter för lungemboli på svenska sjukhus. Prevalensen ökar från 0,1–1,7 % mellan 50 och 75 års ålder, uppträder sällan före 40–50 års ålder. Ökad risk postpartum, postoperativt, vid långvarigt sängliggande, vid användning av p-piller, rökning och vid tromboser i de nedre extremiteterna.
  • SYMTOM:Symtombilden skiljer sig mycket och kan vara hosta, till svår akut andnöd och plötslig död.
  • KLINISKA FYND:Takypné av olika grad, eventuellt chocksymtom; gråblek och fuktig hud, svag och snabb puls och lågt blodtryck hos medtagen och orolig patient.
  • DIAGNOSTIK:Kompletterande undersökningar är D-dimer, CT lungartärer eller lungskintigrafi, EKG och blodgas.
  • BEHANDLING:Akutbehandling med heparin eller NOAK, eventuellt trombolys. NOAK är förstahandsval som sekundärprofylax.

Basfakta

Definition

  • Lungemboli, LE, är en ocklusion (blodpropp) i en eller flera lungartärer, oftast som led i venös tromboembolism (emboli från DVT).1
  • Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom den kliniska bilden är vag, atypisk eller döljs av en annan, samtidig sjukdom.
  • Kliniskt sträcker sig tillståndet från massiv tromboembolism med kardiogen chock till asymtomatiska, anatomiskt små och få embolier utan hemodynamiska, respiratoriska eller andra fysiologiska symtomgivande konsekvenser.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.