Kontakteksem

Basfakta

Definition

  • Kontakteksem är ett inflammatoriskt hudtillstånd, karaktäriserat av erytem, fjällning och klåda, som utlöses av ett toxiskt agens eller ett allergen.1
  • Tillståndet kan kategoriseras som irritativt eller allergiskt:
    • Irritativt kontakteksem beror på yttre faktorer av fysisk eller kemisk natur som ger en skada på levande epidermala celler, vilket leder till en ytlig inflammation
    • Allergiskt kontakteksem är en fördröjd överkänslighetsreaktion, immunologisk typ IV-reaktion, på platsen där ett allergen kommer i kontakt med huden. Hudförändringarna återkommer vid nya exponeringar för allergenet
  • Toxiskt irritativt kontakteksem är vanligare än allergiskt kontakteksem och utgör 75–80 % av alla kontakteksem.
  • Den vanligaste formen av kontakteksem är handeksem.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.