Malignt melanom

  • Definition:Malignt Melanom är en cancer som utgår från melanocyter.
  • Förekomst:Cirka 4000 nya fall diagnosticeras varje år i Sverige. Årligen är den åldersjusterade incidensen 41,6/100 000 för män och 36,3/100 000 för kvinnor.  
  • Symtom:Snabbt nytillkommen pigmenterad hudförändring. Förändring av redan existerande nevus: ökad storlek, förändrad färg, förändrad form. Bestående eller återkommande irritationskänsla i enskild lesion. Krusta, fjällning, rodnad, ulceration eller blödning i redan existerande lesion.
  • Kliniska fynd:Misstänk malignt melanom om ett eller flera ABCDE kriterier uppfylls: Asymmetri – ena halvan liknar inte den andra halvan, oregelbunden kant, ojämn färg, lesion ≥6mm i hudplanet, förändring av färg, form eller storlek. Dessutom bör man misstänka malignt melanom om en pigmenterad lesion avviker från övriga lesioner i samma område (ugly duckling sign). Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Histopatologisk undersökning av lesionen. Vid bekräftad diagnos även utvidgad excision samt histopatologisk undersökning av portvaktslymfkörtel. 
  • Behandling:Kirurgisk excision. Vid metastasering kirurgi och/eller cytostatika samt eventuellt adjuvant immunterapi. Vid inoperabel sjukdom övervägs cytostatika, immunterapi och strålterapi.

Basfakta

Definition

  • Malignt melanom är cancervävnad som utgår från melanocyter.1
  • Malignt melanom i huden utgår från melanocyter i basalskiktet i epidermis men kan också utgå från melanocyter i slemhinna eller ögon.2
  • Efter malign transformation blir tumören invasiv och kan växa såväl horisontellt som vertikalt ner i och igenom dermis.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Kontroll efter behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.