Multiresistenta bakterier, MRB

Sammanfattning

 • Definition: MRB är bakterier som blivit resistenta mot ≥3 antibiotikagrupper. Exempel är MRSA, VRE, multiresistenta gramnegativa bakterier (MRG) som ESBL och ESBL-CARBA, och andra som multiresistenta Pseudomonas aeruginosa och karbapenemresistenta Acinetobacter.
 • Förekomst: Förekomsten av MRB ökar globalt. 2020 sågs en minskning jämfört föregående år kopplat till åtgärder som följd av pandemi covid-19 och minskat resande.
 • Symtom: Bärarskap utan symtom är vanligt men bakterierna kan orsaka behandlingskrävande infektioner. 
 • Kliniska fynd: MRSA och VRE kan orsaka hud- och mjukdelsinfektioner, sepsis och endokardit. VRE och ESBL kan infektera urinvägar. Pseudomonas och Acinetobacter kan orsaka vårdrelaterade infektioner som pneumoni, sepsis och sårinfektioner, främst hos personer med lungsjukdom eller nedsatt immunförsvar. 
 • Diagnostik: Diagnostiseras med odling och molekylärbiologiska metoder vid infektion, screening eller smittspårning.
 • Behandling: Infektioner med MRB behandlas utifrån samma riktlinjer som andra bakteriella infektioner men med hänsyn till aktuell resistens. Eventuell behandling av bärarskap, så kallad eradikeringsbehandling, bör ske i samråd med infektionsspecialist med sådan erfarenhet.

Basfakta

Multiresistenta bakterier (MRB)

 • Bakterier som blivit resistenta mot flera antibiotika har blivit allt vanligare och är en utmaning för vården. 
 • De i dagsläget kliniskt mest betydelsefulla MRB är:1
  • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Vankomycinresistenta Enterokocker (VRE)
  • Multiresistenta gramnegativa bakterier (MRG):
   • ESBL-producerande bakterier. "Extended Spectrum Betalaktamas", enzym ger resistens mot betalaktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner). De utgörs av Enterobacteriaceae, vanligtvis E.coli, Klebsiella pneumoniae och Proteus mirabilis
   • ESBL-CARBA, ESBL med "karbapenemas" och resistens mot även karbapenemer och därmed alla grupper av betalaktamantibiotika
   • Andra multiresistenta gramnegativa bakterier (MRG):
    • Multiresistenta Pseudomonas aeruginosa
    • Karbapenemresistenta Acinetobacter baumanii
 • MRB kräver särskilda åtgärder för att förhindra spridning:
  • Medicinsk utredning och behandling får dock inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkta eller konstaterade multiresistenta bakterier (enligt hälso-och sjukvårdslagen)
 • MRSA är enligt smittskyddslagen klassad som allmänfarlig sjukdom.
 • MRSA, VRE, ESBL och ESBL-CARBA är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga. MRSA, VRE och ESBL-CARBA är dessutom smittspårningspliktiga.
 • Smittspårning:
  • Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs, men kan överlåta detta till någon annan som har särskild kompetens inom området
  • Smittspårning sker efter lokala riktlinjer i samråd med enhet för vårdhygien/smittskydd

MRSA

VRE

ESBL

ESBL-CARBA

Andra multiresistenta gramnegativa bakterier

 ICD-10

Skriftlig patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.