Gonorré

  • Definition:Sexuellt överförbar infektion förorsakad av Neisseria gonorrhoeae. Ofta koinfektion med andra sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Förekomst:År 2019 i Sverige anmäldes 3 245 fall av gonorré, vilket motsvarar en incidens på 31 fall per 100 000 invånare. Det var en ökning på 20 % jämfört föregående år.
  • Symtom: Inkubationstid är mellan 2–7 dagar. Asymtomatisk infektion är vanligare hos kvinnor. Miktionssveda och uretritsymtom som avflöde är vanligaste symtomen. Ibland feber samt ledsmärta. Proktit vid anal gonorré.
  • Kliniska fynd:Hos kvinnor ses oftast cervicit och ökad mängd flytningar. Eventuellt ömhet över uterus och över adnexa. Hos män ses rodnad i uretraöppningen och mukopurulent avflöde. Disseminerad infektion förekommer.
  • Diagnostik:PCR i urinprov hos män, vaginalprov hos kvinnor. Eventuellt hals- och rektumprov. Vid positiv PCR utförs odling för resistensbestämmelse.
  • Behandling:Snabb uppstart av antibiotika och partnerbehandling. Smittspårning.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.