Genital klamydiainfektion hos män

  • Definition:Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Chlamydia trachomatis.
  • Förekomst:Under 2019 diagnostiserades 34 726 fall av genital klamydiainfektion i Sverige, varav 44,1 % var män.
  • Symtom:Ofta asymtomatiskt. Eventuellt sveda vid vattenkastning, klåda i urinröret och sparsamma flytningar som ofta är färglösa kan förekomma.
  • Kliniska fynd:Oftast asymtomatiskt. Kan i vissa fall orsaka uretrittecken, eventuella flytningar är relativt sparsamma och mer mukoida än purulenta. I vissa fall epididymit.
  • Diagnostik:Urinprov är den rekommenderade metoden för män.
  • Behandling:Behandling med antibiotika. Partner som säkert blivit exponerad ska också behandlas. Klamydiainfektion klassas som allmänfarlig sjukdom och ska därför anmälas samt smittspåras.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.