Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

Medibas fritt tillgängliga artikel om covid-19.
 • Definition:Sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 
 • Förekomst:Startade i Kina i slutet av 2019. Klassas som en pandemi. Världskarta uppdaterad förekomst finns hos WHO.
 • Symtom:Brett spann, allt från asymtomatiska personer till livshotande symtom. Förkylningssymtom är vanligt förekommande i form av torrhosta, trötthet, feber. I vissa fall andningssvårigheter, muskelvärk, GI-symtom. Bortfall av lukt och smak.
 • Kliniska fynd:Brett spektrum, inga fynd till allvarlig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta. 
 • Diagnostik:PCR kan detektera viruset. Främst nasopharynxprov, svalgprov eller kombinerat.
 • Behandling:Majoriteten kan egenvårda hemma med symtomlindring. En andel blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård med syrgas. Ingen bevisat effektiv läkemedelsbehandling finns än, även om vissa behandlingar tycks förkorta förloppet.

Se även våra texter Långvariga symtom vid covid-19/post covid-19,  Fördjupningstext om vaccin vid covid-19 och Covid-19: länksamling. Vi försöker hålla denna artikel uppdaterad, men för senaste siffror med mera rekommenderas Folkhälsomyndighetens information och rapporter på WHO:s hemsida

Basfakta

Bakgrund

 • Covid-19:
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Sjukdomen covid-19 kan ge en bred symtombild från förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Även asymtomatisk smitta av SARS-CoV-2 förekommer i relativt hög grad
  • Covid-19 är klassad som en pandemi

Epidemiologi

 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta med uppdaterad förekomst på WHO:s hemsida.
 • Barn och vuxna verkar smittas i samma omfattning, men barn uppvisar mer sällan symtom än vuxna. 
 • I Sverige är en större andel av de bekräftat smittade kvinnor medan IVA-inläggningar domineras av män.
 • Åldersspannet för smittade är brett och har varierat under pandemin:
  • I början av det svenska utbrottet, mellan mars och april, var medianåldern för smitta 59 år
  • Under hösten 2020 är den största andelen av smittade mellan 18 och 29 år gamla

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover.
 • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna:
  • Dropp- och kontaktsmitta verkar vara de drivande faktorerna
  • Indirekt smitta sker också, det vill säga att smitta finns på ytor, men oklart hur stor andel som är orsakade på detta sätt
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp innebär ökad smittrisk och därmed ökade krav på skyddsutrustningen
  • WHO säger att luftburen smitta inte går att utesluta

Inkubationstid

 • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar.
 • Folkhälsomyndigheten bedömer att symtomfria personer i den stora majoriteten av fallen inte anses vara smittsamma:
  • I de fall asymtomatiska ändå är smittsamma verkar inte det vara den stora drivkraften i spridningen 

Immunitet

 • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong.

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Definition

 • Covid-19:1
  • Sjukdom med brett spektrum som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Står för Corona virus disease 2019

Förekomst

 • Startade som en ackumulering av fall med pneumoni i den kinesiska staden Wuhan i december 2019:2
  • Vissa fall hade dessförinnan noterats på den lokala fiskmarknaden, antingen bland personer som handlat eller arbetat där
  • Den 1:a januari 2020 identifierade kinesiska myndigheter viruset som ett nytt Coronavirus, som liksom sars tillhör beta-coronavirusgruppen
 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta uppdaterad förekomst WHO.
 • Kön:
  • I svensk statistik finns det fler bekräftade fall hos kvinnor:3
   • Cirka 55 % kvinnor jämfört 45 % män av de PCR-positiva 
  • Dock är det fler män som behöver IVA-vård:3
   • I Sverige är det runt 30 % kvinnor på covid-IVA jämfört 70 % män
   • Olika IVA-rapporter i Europa visar på 70 % eller fler som är män4-7
 • Barn: 
  • I Sverige ses runt 0,8 % av alla bekräftade fall hos barn under 20 år:3
   • Dock svårbedömt vad det står för då barn inte provtas i samma utsträckning
  • Globalt:
   • En kinesisk sammanställning med 44 672 fall såg att 2 % var i åldern 0-19 år:8
    • 0,9 % var under 10 år vid tidpunkt för diagnos
   • En italiensk sammanställning med 22 512 fall såg att 1,2 % var barn5
   • En sammanställning med 4 226 fall i USA noterades 5 % barn:5
    • Endast 1 % av alla fall var barn som lades in8
 • Incidens i Sverige:9
  • Bland personer födda i Sverige har incidensen setts vara 189 per 100 000 personer
  • I Sverige har man sett att individer som har andra födelseländer än Sverige har smittats i större utsträckning
  • Incidensen bland utomlandsfödda:
   • I en rapport från Folkhälsomyndigheten var incidensen högst bland de födda i Turkiet med 753 per 100 000 personer, följt av Etiopien med 742 per 100 000 personer
 • Median- och medelålder:9
  • Medianålder för smitta i Sverige under mars-april i Sverige såg ut att vara 59 år
  • Under hösten 2020 har den största andelen smittade funnits i åldergrupperna 18–29 år10
  • Demografisk fördelning i Sverige:9
   • En rapport från våren 2020 visade att personer födda i Afghanistan hade den lägsta medianålder för smitta på 39 år
   • Högst medianålder sågs hos individer födda i Tyskland på 82 år
 • Det basala reproduktionstalet R0:

Etiologi och patogenes

Coronavirus

 • Coronavirus som grupp upptäcktes i mitten av 1960-talet.
 • Coronavirus delas in i fyra subgrupper:
  • Alfa, beta, delta och gamma:1
   • Virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör alfa- och betagrupperna
   • SARS-CoV-2 hör, tillsammans med SARS-CoV och MERS-CoV, till gruppen beta-coronavirus
   • De fyra tidigare kända coronavirusen som orsakar förkylning benämns 229E, NL63, OC43 och HKU112
 • Virusegenskaper:1
  • Stora, rna-positiva virus med hölje
  • Det finns spikar av glykoprotein på utsidan av molekylen som troligtvis är viktiga för att kunna binda till värdens celler
  • Den stora reservoaren är troligtvis fladdermöss
 • Smittvägar och inkubationstid:
  • Coronavirus smittvägar är generellt inte särskilt välstuderade förutom just sars
  • Man har sett att viruset kan infektera flera olika djurarter, både fåglar och däggdjur
 • Allvarlighetsgrad:
  • Vissa virus från familjen beräknas orsaka vanliga förkylningar, varje person drabbas i snitt 3–4 gånger i livet
  • En del virussorter har potential att bli allvarliga och dödliga
  • Virusen verkar ha en större risk att leda till infektioner i de nedre luftvägarna jämfört med influensavirus
 • Reinfektioner:
  • En nederländsk studie har följt 10 män under 35 år för att studera coronavirus, reinfektioner och immunitet (OBS pre-print studie, något vi inte brukar ta med i texter men denna studie är ett undantag från vår regel):13

SARS-CoV-2

 • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2:
  • Samma grupp av virus som SARS-CoV och MERS-CoV 
 • Patofysiologi:14
  • Begränsad kunskap, vissa slutsatser dras från sars och mers
  • Infekterar via ACE-2 receptorn:15
  • Använder sig av RNA-beroende RNA-polymeras för att förökas
  • Viruset har bara en RNA-sträng,16 till skillnad från exempelvis influensa-familjen:
   • Detta gör viruset mer stabilt och inte lika benäget att mutera
 • Smittvägar:
  • Droppsmitta versus luftburet:
   • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna17
   • SARS-CoV-2 är en droppsmitta:
   • SARS-CoV-2 är troligtvis inte en luftburen smitta:
  • SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2 liknar varandra avseende stabilitet i aerosol och på olika ytor:20
   • SARS-CoV-2 fanns kvar i aerosoler minst 3 timmar (enligt ett experiment som varade i 3 timmar), men minskade under denna tid i infektionstiter20
  • Indirekt kontaktsmitta, via ytor och föremål, är en möjlig smittväg:21-22
  • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar samt blod- och faecesprover:17
   • Det är ännu osäkert om viruset kan återfinnas i andra kroppsvätskor såsom bröstmjölk, urin, sädesvätska17 
   • Virusutsöndring i faeces verkar finnas hos en stor andel patienter och kvarstå en längre tid:
  • Gravida:
   • Vertikal smitta verkar osannolikt enligt en systematisk analys:27
   • En studie från USA undersökte förekomsten av smitta mellan gravid mamma och nyfött barn, och såg endast 2 % där barnen fått smitta:28
   • I ett fåtal fall har amnionvätska och bröstmjölk testats, utan tecken på smitta25
   • Oklart om förlossningssätt påverkar smittorisk25
  • Forskning på andra coronavirus visar att viruset kan överleva flera dagar på ytor:
  • SARS-CoV-2 kan överleva i minst 17 dagar?30
  • Luftfuktighet:
   • Coronavirus som grupp verkar vara känsligt för uttorkning, mängden viabelt virus minskar på ytor om luftfuktigheten sjunker29
  • Temperatur i rummet:
   • Coronavirus som grupp verkar överleva på ytor längre i kyligare temperaturer29
  • Desinficering:
   • Medel med 0,1 % NaClO eller 62–71 % etanol verkar mest effektivt mot Corona-virus som grupp5
 • Två virusvarianter?24
  • En teori som haft starkt fäste i början av pandemin
  • Studien som påstod detta är troligtvis alldeles för liten för att teorin ska kunna bekräftas
  • Teorin kom från en kinesisk studie:
 • "Viral load" samt mängd utsöndrat virus i olika delar av förloppet:
  • Mängden virus verkar nå en topp första veckan av sjukdomen, men det har varit få patienter med i studierna som visar detta (runt 20 stycken)31
  • Vissa verkar ha en längre tid med virusutsöndring:
  • Virusutsöndring hos barn:
   • En studie med 110 barn visade att barn med symtomatisk infektion, feber, pneumoni, lymfocyter hade längre tid med virusutsöndring35
   • Det finns viss evidens för att barn 10–19 år har en hög risk att föra vidare smittan36
  • Allvarligt sjuka utsöndrar mer virus?
   • 76 patienter, blandat milda och allvarliga fall i Kina visade detta31
   • 94 patienter i en annan kinesisk studie visade inte ett sådant samband37
   • Hos inlagda patienter verkar högre ålder samt känsla av trånghet i/runt bröstet vara kopplade till längre tid innan virusutsöndringen avslutas38
  • Smittsamhet innan symtom alternativt asymtomatisk smitta:
   • En studie med 94 patienter i Kina såg en stor andel presymtomatisk smitta:37
   • En mindre studie med 9 patienter med milda symtom visade också det:39
   • En taiwanesisk studie med 100 patienter tydde på möjlig presymtomatisk smittsamhet:40
   • Läs mer om asymtomatisk smitta här
 • Allvarliga covid-19 infektioner och patogenesen bakom:
  • Man har ännu inte den fullständiga bilden av de bakomliggande mekanismerna vid allvarlig covid-19
  • Cytokinstorm, starkt inflammatoriskt svar och utvecklande av ARDS verkar vara de huvudsakliga faktorerna
  • Lägre antal totalt av T-celler?
   • Särskilt sågs detta hos den grupp med allvarligt sjuka inlagda på intensivavdelning:
  • Felriktade antikroppar och specifika genetiska mutationer verkar kunna skapa allvarligare sjukdom:43-44
  • Hyaluronan-gel täcker alveoli hos svårt sjuka:45
 • Immunitet och reinfektion:
  • Evidensläget är ännu osäkert kring detta
  • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong46
  • En svensk studie bedömer att även milda infektioner verkar producera ett bra T-cellssvar:47
   • Man såg exempelvis att anhöriga som bott tillsammans med personer som haft covid-19, men där de andra i hushållet inte blivit sjuka, ändå uppvisade T-cellssvar
   • Dock svårvärderat resultat då man jämfört med frysta blodprover från blodgivare
   • Vad som är ett signifikant T-cellssvar är också svårvärderat
   • Därutöver är exponerade anhöriga inte PCR-testade och således går det inte att veta vilka som varit positiva
  • Reinfektioner:
   • Enstaka fall av reinfektion har bekräftats, där definitionen har varit infektion med konstaterat olika genom av SARS-CoV-2
   • I Sverige finns konstaterade fall samt många fall under utredning
   • Liknande fall har rapporterats i litteraturen, bland annat i USA48
   • En studie med 36 personer som har haft covid-19 visade att minnes-T-celler känner igen flera proteindelar av SARS-CoV-2:
 • Blodgrupp och dess påverkan:
  • Blodgrupp O verkar vara förknippat med lägre risk för smitta:49-50
   • En dansk studie har visat detta samband:49
   • En annan studie visar att blodgrupp A och AB är förknippat med större risk för både infektion och allvarlig sjukdom50
 • Neurologisk påverkan:
 • Pollens påverkan?

Mutationer

 • Finns flertalet muterade varianter av SARS-CoV-2:
  • B.1.1.7, den brittiska varianten, dominerar i Sverige:
   • Verkar vara mer smittsam än tidigare varianter av viruset
   • R-värdet framräknades till 55% högre i Danmark, 59% högre i USA och 74% högre i Schweiz57   

Predisponerande faktorer

 • En svensk studie som inkluderar samtliga 87 069 fall av covid-19 i Sverige fram till september 2020:58
  • Hög utbildningsnivå sågs ha samband med större risk för insjuknande i covid-19, men lägre risk för sjukhuskrävande vård
  • Större disponibel inkomst var associerat med högre risk att insjukna
  • Institutionsboende har ökad risk att insjukna samt ökad risk för sjukvård exkluderande IVA
  • Diabetes och Downs syndrom var starkast associerade med IVA-behov
  • Hypertoni, immunsjukdomar, astma, influensa och pneumoni var också mest kopplade till IVA-behov
  • Cancersjukdom i sig innebär inte ökad risk, men faktorer kopplat till cancer såsom kortisonbehandling och bruk av opiater gav en högre risk
  • Kardiovaskulär sjukdom ger något högre risk för sjukhusvård, men mindre risk för IVA-vård
  • Antitrombotiska läkemedel, protonpumpshämmare, kortikosteroider samt opiater gav alla ökad risk för både sjukhusvård och IVA-vård, även när man korrigerat för andra faktorer 
 • Enligt Socialstyrelsen predisponerar följande för insjuknande i covid-19:59
  • Hög ålder >70 år (och troligtvis gradvis stigandes innan 70 års ålder, men det har inte kunnat urskiljas i studier)
  • Cancersjukdom med eller utan pågående behandling, inklusive lymfom och leukemi:
   • Särskilt cytostatikabehandling och omfattande strålbehandling
  • Immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd
 • Vanligaste komorbiditeten vid inläggning:
  • Hypertoni (56,6 %60, 23,7 %4 och 30 %61)
  • Övervikt (41,7 %60)
  • Diabetes (33 %60, 16,24 och 22 %62)
  • Kranskärlsjukdom (5,8 %4)  
  • Cerebrovaskulär sjukdom (22 %62och 2,3 %4)
  • Androgen alopeci?63
  • Användning av PPI?64
 • Olika yrken i en svensk kontext:65
  • Folkhälsomyndigheten har gjort en rapport som visar fördelningen mellan olika yrkesgrupper
  • Den högsta relativa risken för smitta sågs hos "taxiförare m.fl." följt av följt av yrkesgrupperna "pizzabagare m.fl." och "buss- och spårvagnsförare"
  • Flest antal fall sågs i yrkesgruppen städare
  • Ingen ökad relativ risk sågs för sjukvårdspersonal, däremot sågs en ökad risk för gruppen "Översättare, tolkar och lingvister m.fl." som kan tänkas verka en del i sjukvården
  • Inte heller sågs en ökad risk för skolpersonal
 • Riskgrupper för ett allvarligt förlopp anges under rubriken Prognos.

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Diagnos

Anamnes

 • Feber, hosta och trötthet har rapporterats som de vanligaste symtomen.
 • Även mer diffusa influensaliknande symptom som muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet.
 • Förlorat luktsinne (anosmi) och gastrointestinala symtom är också rapporterade och är inte ovanligt.
 • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis.

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd.
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Utredning av covid-19

Misstänkta fall

 • Sverige applicerar en bred provtagningsindikation just nu.
 • På de flesta platser kan man beställa hem ett hemtest och provta sig ifall man har symtom.
 • Inom äldrevården och SÄBO är indikationerna ännu vidare:
  • Dels rekommenderas provtagning vid diffusa symtom då äldre kan ha en annan sjukdomsbild
  • Smittspårning av både boende och personal bör appliceras vid nyupptäckta fall
  • Screening kan utföras vid vissa situationer
  • Om en boende varit inlagd eller ska provtas bör individen provtas innan ankomst, vid ankomst samt vid negativa svar återigen provtas eft3er 3 till cirka 4 dagar

Påvisning av virus

 • PCR-diagnostik:
  • Oftast NPH-prov
  • Svalgprov finns också som alternativ, särskilt vid egentest
  • Svalgprov har troligtvis något sämre sensitivitet
  • Kombinerade NPH och svalgprov är rekommenderat i första hand av Folkhälsomyndigheten när det kommer till självtest

Skyddsutrustning

 • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
  • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
  • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Vid aerosolbildande ingrepp:
  • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Mer kvalitativ forskning behövs på området

Misstanke om sjukdomen

 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks:
  • I första hand rådgivning om egenvård 
  • Erbjud provtagning om patienten inte blivit bra efter sin första dag med symtom
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Patienten ska isolera sig minst en vecka efter debut även om tillfrisknande sker innan dess
  • Patienten ska ha mått bra i minst 48 timmar innan isolering kan släppas
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns:
  • Instruera om hostetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Patient med behov av inneliggande vård:
  • Isoleras:
   • I första hand i enpatientrum med luftsluss
   • I andra hand i enpatientrum med förrum
   • I tredje hand i enpatientrum med stängd dörr
  • Patienter med bekräftad covid-19 kan samvårdas i gemensamma rum (såvida ingen annan indikation med smitta föreligger som gör att enkelrum är tillämpligt)

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni.

Diagnoskriterier

 • Finns ingen konsensus kring detta. 
 • Föreslagna definitioner enligt Svenska Infektionsläkarföreningen:66
  • Mild covid-19:
   • Lindrig infektion utan allmänpåverkan eller syrgasbehov
  • Måttlig covid-19:
   • Infektion med måttlig allmänpåverkan och/eller med syrgasbehov i vila
  • Svår covid-19:
   • Infektion med uttalad allmänpåverkan och/eller stort syrgasbehov (>10 liter O2/min eller högflödessyrgasbehandling)
  • Kritisk covid-19:
   • Infektion med uttalad allmänpåverkan och behov av respiratorbehandling eller högflödessyrgasbehandling på IVA

Differentialdiagnoser

Anamnes

 • Inkubationstid:
  • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar67
 • Vanligaste symtomen:
  • Framförallt rapporteras symtom som feber och hosta:46
  • Andra vanliga symtom som rapporterats är andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk:46
  • Expertgrupp i Stockholm kategoriserar lätta influensasymtom som den vanligaste manifestationen:68
 • Dock är evidensen fortsatt för skral för att kunna urskilja covid-19 från andra infektionssjukdomar enbart anamnestiskt.69
 • Skillnad mellan yngre och äldre i symtombild?
  • Amerikanska CDC har gjort en kartläggning på 180 inlagda:70
   • Liknande symtombild oavsett ålder:
  • Feber och hosta verkar dominera hos alla grupper:
 • Asymtomatiska fall:
  • Bland 112 konstaterade fall på ett kryssningsfartyg var 73 % asymtomatiska73
  • Expertgrupp i Stockholm menar att detta ses främst hos yngre personer och barn68
  • Dock finns en mindre studie på 89 boendes på ålderdomshem som visade på stor andel (56 %) asymtomatiskt bärarskap74
 • Gastrointestinala-symtom:
  • Enligt en kinesisk studie är det vanligare än man trott, runt 50 % har gastrointestinala symtom75
  • Enligt samma studie söker dessa patienter senare i förloppet då de ej misstänkt covid-1975
 • Förlorat luktsinne, anosmi:
  • Vanligare symtom än vid exempelvis influensa:76
  • Finns flertalet studier som dock ej blivit granskade än som visar på att mer än hälften har detta som symtom:77
  • Patienter med nytillkommen anosmi (luktsinnesbortfall) har haft en ÖLI nyligen i 20–30 % av fallen:79
   • Spontan återkomst av luktsinnet ses hos 35–67 % av patienterna i denna post-virala grupp79
  • Folkhälsomyndigheten klassar anosmi ensamt som ett sjukdomssymtom som föranleder 7 dagars isolering för att inte smitta vidare
 • Gravida:
  • Den lilla data som finns visar jämförbara symtom med icke-gravida25,80
  • Dock verkar gravida ha färre symtom vid covid-19 pneumoni än andra patienter81
 • Barn:
  • I en kinesisk studie med 2 143 fall verkade symtomen vara mildare hos barn än vuxna:82
   • Dessutom var 90 % av barnen asymtomatiska
  • Det har inkommit rapporter om ökad frekvens av hyperinflammation hos barn/Kawasakiliknande sjukdom:83
   • Svensk barnreumatologisk förening har utarbetat ett PM gällande hyperinflammation hos barn och covid-19:
    • Hyperinflammation som komplikation till ett post-viralt förlopp är känt sedan tidigare
    • Förslag på definition från WHO finns:
   • Global dokumentation:
    • I Storbritannien utreds om det är kopplat till covid-19:84
   • Tillståndet delar många likheter men skiljer sig också från Kawasaki enligt en rapport:86
    • Skiljer sig bland annat i T-cell subgrupper, IL-17A och biomarkörer
 • Co-infektion med andra respiratoriska virus:
  • En studie från New York med 5 700 inlagda patienter visade att endast 2,1 % bar på ett annat respiratoriskt virus60
 • Hudmanifestationer:
  • Många patienter verkar rapportera hudutslag de ej känner igen
  • Australiska dermatologiföreningen har publicerat en sammanställning av olika utslag som verkar kunna uppkomma87
 • Tecken på rhabdomyolys?88
  • Det finns fallrapporter på rhabdomyolys som del i covid-19

Förekomst av symtom enligt olika studier

 • Baserat på 55 924 laboratoriumkonstaterade fall i Kina ses typiska symtom som första siffra i nedanstående lista:
 • Svårighetsgrad av symtom:
 • Symtom hos de som avlidit:

Skilja mellan covid-19, förkylning, influensa och allergi anamnestiskt 

 • Norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten har publicerat en tabell som vi reproducerat med symtomuppdelning.
 • Full säkerhet kan troligtvis endast fås med tester.
 • Egentligen finns det få studier på individer som inte varit inlagda, det vill säga symtombilden vid mildare fall är ännu ganska okänd.
Symtom Covid-19 Förkylning Influensa Allergi
Feber Huvudsymtom Sällan  Vanligt  Sällan
Hosta  Huvudsymtom  Vanligt  Vanligt Ibland
Dyspné  Huvudsymtom  Nej  Sällan Ibland
Huvudvärk  Vanligt  Ibland  Vanligt Ibland
Trötthet  Vanligt  Ibland  Vanligt Ibland 
Nedsatt lukt/smak  Vanligt  Ibland  Ibland Ibland
Muskelvärk  Ibland  Ibland Vanligt  Sällan
Halsont  Ibland  Vanligt Vanligt  Sällan
Rinnande eller täppt näsa  Ibland  Vanligt Ibland   Vanligt
Nysning  Sällan  Vanligt  Sällan  Vanligt

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd. 
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Dyspné:91
  • Hos särskilt äldre patienter verkar tyst hypoxi inträffa, utan föregående dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild till svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation 
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd
 • Gi-symtom:
  • Verkar vara tämligen vanligt, särskilt diarré och illamående

Kliniska tester på lungpåverkan92

 • Många patienter med covid-19 som faktiskt har lungpåverkan verkar ändock ha fullt normal saturation vid mätning med pulsoximeter.
 • Många kliniker gör därför ansträngningstest:
 • The Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford) har gått igenom olika alternativ och föreslår två olika strategier.
 • 1-minut sittande till stående (1-minute sit-to-stand test):
  • Genomförande:
   • Patienten bör saturera sig över 96 % i vila för att testet ska genomföras
   • En godkänd pulsoximeter ska användas, alltså inte mobilappar eller dylikt
   • Patienten växlar mellan sittande och stående så många gånger den kan under en minut
  • Validering:
 • 40-stegstestet:
  • Genomförande:
   • Patienten bör saturera över 96 % i vila för att testet ska genomföras
   • En godkänd pulsoxymeter ska användas, alltså inte mobilappar eller dylikt
   • Patienten tar 40 steg på en flack sträcka
  • Validering:

Förslag på strategi vid distanskonsultation i primärvården93

 • Med rådande läge görs många bedömningar per telefon eller videosamtal.
 • Ska man välja telefon eller video?
 • Eftersök riskfaktorer:
  • Antingen i journalen eller under mötet
  • Riskfaktorer av särskild vikt för dåligt utfall vid covid-19 innefattar bland annat kardiovaskulära sjukdomar, rökning och KOL
 • Bedöm nivå av besvär:
  • Bedöm först om patienten verkar lite eller mycket sjuk
  • Hur pass mobil är patienten, kan hen vara uppe och röra sig eller är hen sängliggande på grund av sjukdomen?
  • Verkar patienten stressad eller allmänpåverkad på grund av sjukdomen?
  • Är patienten för andfådd för att tala?
  • Om video används, bedöm om patienten ser sjuk ut
 • Bedöma andningsbesvär med distanskonsultation:
  • Det finns inget validerat tillvägagångssätt
  • Förslag efter intervjuer med 50 läkare med vana av telefonbedömning:
   • Be patienten att själv beskriva sina symtom med egna ord
   • Försök bedöma om det är enkelt eller påfrestande för patienten att tala 
   • Ställ dessa tre nyckelfrågor:
    • Är du så andfådd att du inte kan prata mer än några ord?
    • Andas du djupare eller snabbare än vad du normalt brukar göra?
    • Är du så besvärad att dina dagliga aktiviteter påverkas?
   • Försök bedöma nya objektiva tecken, har patienten exempelvis väsande andning till skillnad från tidigare?
 • Särskilja covid-19 från andra sjukdomar:
  • Fortsatt svårt att göra över telefon
  • Snuva talar mer för en annan genes, men utesluter inte covid-19
  • Konjunktivalt engagemang verkar ytterst ovanligt hos covid-patienter
 • Röda flaggor som innebär att fysisk bedömning bör genomföras istället:
  • Svår andfåddhet, smärta i bröstet, tryck över bröstet
  • Blåaktiga läppar/avfärgat ansikte
  • Frossa, kallsvettningar
  • Konfusion
  • Minskad urinmängd
 • Rådgivning:
  • Covid-19 skapar mycket oro även hos patienter som har en mild sjukdom
  • Förklara den lugnande statistiken vid behov, där majoriteten klarar sig utmärkt utan vård
  • Ge dock även information om att tillståndet kan försämras, och att om man bor själv bör någon ringa till en ofta och stämma av hälsotillståndet
  • Uppmana till ny vårdkontakt vid försämring

Kompletterande undersökningar

Misstanke om sjukdomen

 • För regionala tillämpningar, var god se länksamlingen för att finna en direktlänk till din region.
 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks:94
  • I första hand rådgivning om egenvård
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Om vårdbehov verkar föreligga ska kontakt med läkare på mottagande sjukhus ske för vidare handläggning
  • Om patienten haft symtom i mer än ett dygn som kan förklaras av covid-19, så ska PCR-test erbjudas
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns:94
  • Instruera om hostetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Vg se "När remittera?" för mer information kring hur misstänkt sjuka patienter ska omhändertas.
 • Provtagning av misstänkta fall:
  • Provtagningsindikationer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer:95
   • Individer som uppvisar symtom som beskrivits för covid-19
   • Vid smittspårning och eventuell screening
   • Även symtomfria bör provtas vid smittspårning på exempelvis en arbetsplats96
  • Rekommendationer för SÄBO och äldreomsorgen:97
   • Eftersom symtombilden kan vara ospecifik hos äldre bör en generös provtagning appliceras
   • Nyupptäckta fall bör smittspåras, både övriga omsorgstagare  och personal
   • Screening kan utföras vid behov och rekommenderas särskilt vid vissa tillfällen enligt Folkhälsomyndighetens publikation:
   • Negativa provsvar:
    • Särskilt tidigt i förloppet kan inte ett negativt svar utesluta infektion
 • Provtagningsteknik:
  • Den som provtar ska ha adekvat skyddsutrustning
  • Provet tas från nasofarynx, bakre svalgvägg eller gemensamt prov från bägge lokaler94
  • Självprovtagning appliceras också i Sverige just nu
 • Påvisning av virus och provtagningens begränsningar:
  • NPH-prov har begränsningar då provtagningstekniken kan ge falskt negativa svar
  • Svalgprov verkar lika säkert som NPH såvida det är taget första sjukdomsveckan98
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderas i första hand kombinerat nasopharynx- och salivprov
  • PCR-teknik används
  • Specificiteten verkar vara hög
  • Sensitiviteten verkar vara sämre:
 • Antigentester:100
  • Virusantigen uppträder, liksom RNA som man påvisar med PCR-tester, tidigt i sjukdomsförloppet
  • Dock behövs större mängder antigen än RNA för att testet ska utfalla positivt
  • Svar kan genreras inom 10 till 30 minuter
  • Analysen är patientnära och avläses alltså på plats, testet skickas ej till laboratorium
  • Antigentester lämpar sig exempelvis när det inte går att få till testning tidigt i förloppet på annat sätt. Antigentester ska tas maximalt fem dagar efter symtomdebut
  • Risken för falskt negativa svar är stor medan positiva svar går att förlita sig på
  • Mer information finns i Folkhälsomyndighetens vägledning för antigentester
 • IgM/IgG-prover?101
  • Hemmatester rekommenderas inte för patienter att själva inhandla enligt Läkemedelsverket
  • Läs mer under serologi

Skyddsutrustning94

 • Folkhälsomyndigheten:
  • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
   • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
   • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
   • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
   • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
  • Vid aerosolbildande ingrepp:
   • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:102
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Evidensen bedömdes vara av mycket låg kvalitet, mer forskning på området behövs
 • WHO rekommenderar skydd för dropp- och kontaktsmitta när man arbetar med covidpatienter, och skydd mot luftburen smitta när man utför aerosolbildande moment.

Andra undersökningar

 • Provtagning:
  • Leuko- och lymfocytopeni:
   • Leukopeni sågs hos 33,7 % patienter när de lades in i en studie med 1 099 patienter i Kina4
   • Lymfocytopeni sågs hos 83 % av de som lades in i samma studie4
  • Trombocytopeni:103
   • Dock är det inte samma typ av mortalitetsindikator hos covid-patienter som vid andra septiska tillstånd104
  • LDH103
   • Förhöjt
  • CRP:
   • 61 % har CRP ≥10 mg/L105
   • Hos många personer är CRP förhöjt, och man har sett att CRP-höjning var relaterad till allvarlighetsgraden4
   • I Kina har CRP använts vid utredning av covid-19, men det något oklart vilket värde det har106-107
  • D-dimer:
   • D-dimer på >1 μg/L vid inläggning på sjukhus för covid-19 verkar korrelera med högre risk för död enligt en studie108
   • En ökning av d-dimer över tid innebär att kritiskt läge med behov av IVA-vård närmar sig104 
   • Detta överensstämmer med vad man sett vid exempelvis sepsis
  • ASAT/ALAT:
   • 21 % har förhöjda leverenzymer enligt en italiensk studie105
  • Kreatinin:
   • Förhöjt hos 14 %105
  • Prokalcitonin:
   • Kan vara förhöjt
   • Värden upp till 2 µg/L ses hos rent covid-19 utan bakteriell pålagring68
  • Ferritin:
   • Kan vara förhöjt
  • PK(INR):
   • Något förhöjt hos de sjukaste patienterna104
  • Troponin T:
   • Enligt en kinesisk studie med 187 inlagda patienter sågs förhöjda nivåer hos 29 %:109
    • Av alla 187 patienter hade 35 % underliggande kardiovaskulär sjukdom, och hos dessa hade 55 % förhöjda troponin T-nivåer
    • Myokardskada relaterades till högre mortalitet i covid-19 enligt studien
   • Tämligen vanligt med förhöjt värde och troligen en indikator på sämre prognos68
  • PCR:
   • Sensitiviteten verkar vara <80 %91
   • Vid negativt utfall men fortsatt klinisk misstanke kan serologi genomföras:12
    • IgM ensamt är egentligen inte tillräckligt dock, utan konversion till IgG måste ses senare i förloppet för att få säkerhet i diagnosen
 • Andra prover (differentialdiagnos):
  • Influensa
  • Kikhosta
  • Klamydia
  • Mykoplasma
  • Legionella
 • Skatta skörhet hos äldre:110
  • Geriatriska patienter bör bedömas efter Clinical Fragility Score (CFS) eller motsvarande
  • CFS kan ge en indikation på vilka åtgärder som är gynnsamma
 • Bilddiagnostik:
  • DT-undersökning har i praktiken blivit ett diagnostiskt instrument:68
   • Då NPH-prover för covid-19 inte anses vara tillräckligt sensitiva har typiskt insjuknande samt klassiska DT-förändringar på lungorna ansetts räcka för diagnos i de fall provsvaret är negativt men den kliniska misstanken hög
  • DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni:
  • För artiklar och bilder om bilddiagnostiska fynd hänvisas till RSNAJournals med särskilt fokus på covid-19 och RSNA Coronavirus cases
  • Helst ska provsvaret gällande covid-19 ha kommit enligt Svensk Förening för Medicinsk Radiologi:112
   • "För att i största möjliga mån undvika transporter till och sanering av röntgenavdelningar rekommenderas att avvakta provsvar på Covid-19-misstänkta patienter innan de genomgår undersökning på röntgenavdelning. Vid akuta livshotande frågeställningar som inte kan hanteras på annat sätt ska undersökning inte fördröjas."
  • Lungröntgenbild ser ut som en klassisk viral pneumoni med diffusa basala infiltrat113
 • Serologi:
  • Enligt en sammanställande rapport från Folkhälsomyndigheten har bred antikroppstestning begränsat värde och man bör numer erbjuda testet till en begränsad grupp:114
   • Enligt Folkhälsomyndigheten ser man att de flesta utvecklar antikroppar efter genomgången infektion och att serologiska tester i en storskalig omfattning har begränsat värde
   • Storskalig antikropptestning är resurseffektiv när den används i seroepidemiologiska uppföljningar på grupp- eller befolkningsnivå
   • På individnivå kan det vara indicerat i enstaka patientfall för fortsatt handläggning
  • Immunitet:
   • Läs mer om immunitet längre ner i dokumentet
  • IgM:
   • Såsom vid andra virusserologier verkar specificitet och sensitivitet av IgM vara sämre jämfört IgG
   • IgM kan detekteras ett par dagar efter sjukdomsdebut
   • Kan kvarstå efter sjukdomen läkt ut och smittsamheten försvunnit
   • Ensamt IgM-test är inte ett bra diagnostiskt alternativ, utan behöver kombineras med PCR
  • IgG:
   • Serokonversion verkar inträffa efter 3 veckor
   • Oklart om milda fall ger IgG-antikroppar
  • Del av virusets påverkan på specificitet och sensitivitet:
   • Vid mätande av IgG används främst spike (S)- och nukleokapsidprotein (N)
   • S verkar ge säkrare utfall
  • Serologi vid sars och mers:
  • Andra coronavirus:
   • Finns viss korsreaktivitet
   • Återinsjuknande har setts hos individer med immunitet av något av de andra coronavirusen
  • Många anställda inom äldrevården i Sverige har antikroppar utan föregående symtom:119
  • Enligt en studie med 173 kinesiska patienter följer SARS-CoV-2 ett typiskt viralt antikroppsmönster:120
  • En stor spansk populationsstudie med 60 000 provtagningen i alla åldersspann över landet under våren 2020 redovisade följande resultat:121
  • Antikroppar hos sjukvårdspersonal i Belgien:122
  • Antikroppar enligt studie i UK som testade 315 000 slumpvis utvalda individer ≥18:123
  • Enligt isländsk studie verkar 90 % utveckla antikroppar:124

När remittera?

 • Handläggningen och beslut om remittering görs i samråd med infektionsläkare/smittskyddsläkare eller enligt lokala rutiner.

Behandling

Behandling av covid-19

Läkemedelsbehandling

 • I nuläget finns ingen läkemedelsbehandling med tillräcklig evidens för covid-19:
  • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab
  • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir:
   • WHO:s stora studie fastslog att remdesivir inte är effektivt mot covid-19
  • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har tagit fram ett dokument med information om möjliga behandlingsmetoder
 • Trombosprofylax:
  • Trombosprofylax/antikoagulantia:
   • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19:
    • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
    • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
    • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
    • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, tidigare trombos, cancer
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall:
    • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
    • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
     • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
     • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
      • eGFR 15–29 mL/min:
       • LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
       • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
        • Reducera dosen
        • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
        • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall:
    • Till vuxna patienter med covid-19-infektion som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård:
     • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Reducering av dos vid följande fall:
      • Vikt <50 kg rekommenderas dosen 2 500 E x 1 subkutant
      • Trombocyter <50x109/L
      • Vid tpk <30x109/l bör man överväga att sätta ut LMH
     • Ökning av dos i följande fall:
      • Vikt >90 kg kan doseringen ökas motsvarande 75 E/kg x 1 subkutant
      • Vid svår covid-19 som kräver en högre vårdnivå (IMA, IVA):
       • Dubblerad profylaxdos rekommenderas, det vill säga ovanstående doseringar x2 istället för x1
       • Man kan använda sig av endosförfarande
       • Halverad dos vid GFR <30 mL/minut
       • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. NOAK i profylaxdos kan då övervägas som alternativ till LMH
 • Undvika ACE-hämmare och ARB?
  • Det finns hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp
  • Teorin består i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
  • European Society of Cardiology och European Medicines Agency, EMA rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter
 • Undvika NSAID?
  • Läkemedelsverket 2020-03-18:
   • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"

Svårt sjuka patienter på sjukhus

 • En andel av inlagda patienter behöver syrgasstöd av olika slag.
 • Annan understödjande behandling kan också behöva ges.
 • Intensivvård kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Palliativ vård vid covid-19

 • En samtalsguide om hur man kan hålla samtal med närstående till samt patienter med svår covid-19 finns hos Palliativt utvecklingscenter vid Lunds Universitet.
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Nationella Rådet för Palliativ Vård (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19.

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske.
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
  • Inga folksamlingar med fler än 50 personer i Sverige rekommenderas
  • Distansundervisning för gymnasie- och högskoleelever
  • Butiker, köpcentrum etc rekommenderas begränsa antalet som kan vistas i lokalerna samtidigt samt anvisa om hur långt det ska vara mellan personerna som köar
  • Idrottsföreningar rekommenderas ha matcher och tävlingar utomhus, kan man inte garantera att smittspridningsrisken är låg bör aktiviteten ställas in
  • Ideella föreningar rekommenderas skjuta upp möten/årsmöten och dylikt om det krävs att mötet sker med alla fysiskt på samma plats
  • Arbete bör ske hemifrån om möjligt
  • Kollektivtrafiken bör begränsa antalet resenärer och anpassa antalet turer så det inte finns trängsel
  • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel
  • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas
  • Om man har eller kan ha smittats av covid-19 kan man ha rätt till smittbärarpenning och reseersättning (Försäkringskassan)

Behandlingsmål

 • Minskade symtom.
 • Minskad dödlighet.
 • Långsam smittspridning i befolkningen så att sjukvårdens kapacitet räcker.

Behandlingen i korthet

 • Symtomlindring och stödjande vård.
 • Personer med symtom som kan stämma med covid-19 ska stanna hemma och isolera sig, oavsett grad av symtom.46 
 • Hos gravida rekommenderas samma strategi som hos andra individer, informationen är begränsad.46
 • Blodförtunnande och kortison läggs till i vissa grupper.
 • Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har tillsammans utarbetat ett vårdprogram främst riktat till sjukhus som ni finner här.

Milda fall

 • Patienter med mild covid-19 utan riskfaktorer kan självbehandla i hemmet. 
 • WHO rekommenderar:125

Läkemedelsbehandling

 • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab.
 • Man kan baserat på andra virala sjukdomar anta att antiviral behandling egentligen måste sättas in tidigt i förloppet:126
  • Vid svår covid-19 med ARDS beror skadan oftast på en cytokinstorm
  • Denna mekanism är kroppsegen och därmed torde inte antivirala läkemedel kunna påverka just denna del
 • Remdesivir:
  • I Sveriges vårdprogram kan remdesivir ges om lungfunktionen blivit såpass försämrad att respirator krävs127
  • Det har pågått en stor studie initierad av WHO gällande bland annat remdesivir som fastslår att det inte är effektivt:128
   • I studien ingick 11 266 patienter från 405 olika sjukhus i 30 olika länder
  • European Medicines Agency (EMA) har rekommenderat att godkänna remdesivir för godkännande129
  • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir130
  • Studier gällande remdesivir:
 • Klorokinfosfat, klorokin och hydroxyklorokin används inte mot covid-19 i Sverige:
  • Både malaria- och reumatismpreparat
  • Negativa rapporter och studier:
 • Favipiravir:126
  • Utvecklat som ett influensaläkemedel
  • Enligt kinesiska medier effektivt mot covid-19
  • Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) i Sverige inväntar publicerade studieresultat
 • Monoklonala antikropparna bamlanivimab och etesevimab:138
  • Kan användas hos patienter med bekräftad covid-19 och löper stor risk för sjukdom men som inte behöver syrgas än
 • Trippelbehandling med lopinavir, ribavirin och interferon-beta-1u:
  • En randomiserad multicenterstudie har gett positiva resultat i vissa fall:
 • Lopinavir-ritonavir:
 • IL-6-hämmare:
  • Tänkt verkningsmekanism är hantering av den immunologiska responsen som framförallt drabbar lungorna vid covid-19
  • Används hos utvalda patienter i svensk sjukvård
  • Meta-analys:14
 • Konvalescent plasma:141
 • Antikroppscocktail:144
 • Ivermektin:145
  • Rekommenderas ej varesig för profylax eller behandling
 • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har tagit fram ett dokument med information om möjliga behandlingsmetoder

Övrig läkemedelsbehandling

 • Var god se det svenska vårdprogram som finns här.
 • Kortison vid konstaterad covid-19:
  • Det svenska vårdprogrammet förordar kortison i lågdos till alla patienter som behöver läggas in med syrgasbehov och inflammatoriska tecken127
  • Svensk förening för anestesi och intensivvård:146
   • I deras rekommendationer gällande covid-19 i en intensivvårdsmiljö, så konkluderas att evidensen är skral
   • De skriver "Sammantaget saknas evidens för positiva kliniska effekter av steroider på indikationen i COVID-19-utlöst ARDS"
   • Vid terapiresistent septisk chock rekommenderas lågdos steroider enligt Surviving Sepsis Campaign Guidelines
  • En teori är att kortisonbehandling är hjälper mot svårt sjuka på grund av hyaluronangel:45
  • Rekommendationer i Stockholm förordar kortisonbehandling till utvalda grupper, exempelvis på SÄBO:147
   • Finns inte evidens för att ge det rutinmässigt till alla med covid
   • Däremot kan det övervägas vid en allvarlig sjukdomsbild
   • Detta gäller även patienter boenden på exempelvis SÄBO
   • Målgruppen är främst patienter som behandlas med syrgas och har en allvarlig sjukdomsbild med inflammationstecken såsom feber och CRP-stegring
   • Doseringen rekommenderas vara betapred 4–6 mg en gång dagligen, per oralt eller intravenöst i sex dagar. Kan förlängas till tio dagar.
  • Olika studier gällande kortisonbehandling:
   • Brittisk studie kallad RECOVERY visar positiva resultat:148
   • Meta-analys av studier gällande svår covid-19, kortison och 28-dagarsmortalitet visade gynnsamma resultat för kortisonanvändning:150
   • En sammanställning av studier:151
    • Studier gjorda på sars och mers-patienter visar sammantaget sämre resultat för patienter behandlade med kortikosteroider
    • Inte heller lunginfektioner hos patienter med influensa eller RSV verkar ha god effekt
    • Det finns dock många statistiska osäkerheter i dessa typer av studier
   • Denna sammanställning har ifrågasatts av en kinesisk expertgrupp:152
    • Menar att datan man refererar till som konkluderar att man inte bör använda kortikosteroider inte är helt korrekt bedömd
    • Utlåtandet från denna grupp är att datan visar positiva indikationer för korta cykler med låg till moderat dos
 • Antibiotika:
  • Sekundär bakteriell pålagring vid viral pneumoni har visat sig vara ett problem vid tidigare pandemier153
  • Verkar inte vara fallet vid covid-19, dock kan CRP-nivåer uppmätas i klass med bakteriella infektioner. Beror troligtvis på det stora inflammatoriska påslaget127
  • Särskilt vid sars-utbrottet rapporterades detta som en stor 
  • risk för äldre patienter153
  • En brittisk sammanställning förordar därför antibiotikabehandling vid covid-19 orsakade pneumonier hos äldre 153
 • Trombosprofylax/antikoagulantia:
  • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
  • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19:154
   • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
   • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
   • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
   • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, östrogena preventivmedel, tidigare trombos, cancer
  • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall:155
   • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
   • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
    • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
    • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
    • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
   • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
    • eGFR 15–29 mL/min: LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
   • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
    • Reducera dosen
    • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
   • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid 
  • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall:156
  • Högre doser hos IVA-patienter?157
  • En studie konkluderar att blodförtunning gav lägre mortalitetsgrad för inlagda patienter:159
  • En rapport föreslår lågmolekylärt heparin som profylax till alla patienter som läggs in på grund av covid-19, oavsett allvarlighetsgrad:160
  • Förhöjda doser hos icke-kritiskt sjuka covid-patienter är inte att rekommendera:161
 • D-vitamin?162
 • C-vitamin?

Läkemedelsbehandling i samband med covid-19 pandemin

 • Kortison:
  • Hos patienter med exempelvis reumatiska sjukdomar:
  • Svensk Reumatologisk Förening skriver:167
   • "Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol eller NSAID-preparat"
  • Rekommendationerna är baserade på EULAR och Folkhälsomyndigheten
  • Amerikanska motsvarigheten har samma hållning168
 • ACE-hämmare och ARB:
  • Det har funnits hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp:169
  • Det finns ingen evidens hos människa som stödjer detta:169
  • En studie med 8 910 patienter visade ingen överdödlighet hos patienter som medicinerade med ACE-hämmare:170
  • European Society of Cardiology (ESC) och European Medicines Agency (EMA) rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter169,171
 • NSAID: 
  • Det finns ingen bakomliggande evidens för att inte använda NSAID just vid covid-19:
   • Teorin består bland annat i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
   • Även dess inflammationsdämpande effekt har påpekats kunna vara en riskfaktor
  • Sammanfattningsvis finns det ingen avrådan eller underliggande evidens som pekar mot avrådan:
   • Läkemedelsverket 2020-03-18:172
    • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"
   • European Medicines Agency, EMA 2020-03-18:173
    • Det finns ingen evidens som tyder på försämring av covid-19 vid intag av ibuprofen
    • EMA följer saken noga
   • WHO uppger att det inte finns tillräcklig data för en avrådan 2020-03-18
    • Rekommendationen är alltså inte att använda ibuprofen, utan att det inte finns en aktiv avrådan174
 • Statiner:
  • En meta-analys kom fram till att patienter som står på statiner har bättre utfall vid konstaterad covid-19:175
 • Nebulisatorer:
  • På grund av risk för aerosol rekommenderas byte av nebulisator till andra alternativ som sprayinhalator med spacer176-177
  • Gäller framförallt i vårdmiljö177

Egenbehandling

 • Patienter med anosmia och luktbortfall:178
  • Patienter som har besvär med detta kan få ett träningsprogram för att återfå sinnena
  • Först kan patienten testa lukt för livsmedel som den har hemma. Exempel är kaffe, olika kryddor och örter som antas ha distinkta dofter
  • Detta kan sedan vara referensramen för att utvärdera hur det går efter en tids träning
  • Evidensen för egenträning är inte fullständig, men studier hittills ger positiva besked
  • Finns olika sätt att träna på:
   • Flera kommersiella kit finns till salu från olika aktörer
   • Patienten kan också skapa ett eget kit:
    • Essentiella oljor brukar rekommenderas
    • Dofterna ros, citron, vitlök och eucalyptus brukar ingå i de kommersiella kiten
    • Patienten bör sen dofta på dessa oljor två gånger dagligen för att "träna" luktsinnet
  • Många känner av nedsatt smak också:
   • Brukar höra ihop med den nedsättningen i luktsinnet som finns
   • För att särskilja om det rör sig om en smaknedsättning kan patienten testa om den känner salt, sött, bittert som känns oberoende av retronasal olfaktion
  • Läs mer om detta i texten om Långvariga besvär
 • Se Förebyggande åtgärder.

Annan behandling

 • Syrgas:68
  • Vid inläggningskrävande fall är det vanligt med syrgasbehov
  • Rekommenderas vid saturation <93 %127
  • Målsaturation 92–96 % hos lungfriska, 88–92 % hos patienter med underliggande lungsjukdomar såsom KOL127
  • NHF, nasalt högflöde eller högflödesgrimma (HFNC):
   • Ger ökad aerosolbildning
   • Kan hjälpa vid fall där vanlig syrgasbehandling på grimma/mask inte är tillräckligt
   • Används ofta med flöde 30–40 liter/minut
  • Lägesförändringar och mobilisering ska inte glömmas bort hos dessa patienter, kan skapa stort värde
  • Täta kontroller bör ske hos patienter med syrgasbehov då man sett att försämring i denna patientgrupp kan ske snabbt127
 • CPAP:
  • Kan provas, men patienter som behöver CPAP progredierar ofta vidare till respirator68
 • NIV:22
  • Har utvärderats vid sars, mers och influensa
  • Studierna är små men sammantaget visar de en liknande bild
  • En stor andel blir inte hjälpta, utan hypoxiska och måste intuberas
  • Vid tidig/lätt försämring kan NIV eventuellt ha en plats
 • Antibiotika:127
  • Sekundära bakteriella infektioner har inte setts i särskilt hög grad hos denna grupp
  • På grund av det stora inflammatoriska påslaget covid-19 verkar ge kan CRP-nivåerna vara lika höga som vid bakteriella infektioner
 • Hos svårt sjuka:
  • Nödvändig stödjande vård som administrering av syrgas, vätskor, antibiotika mot misstänkta andra patogener med mera
  • Intubering:179
  • Hyperbar oxygenterapi (HBO/HBOT):
  • ECMO:68
  • CytoSorb, verktyg:84
 • Intensivvård?
  • Socialstyrelsen har författat ett dokument "Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden":66
   • Restriktivitet kring att påbörja intensivvård, endast patienter som har stor sannolikhet till fortsatt överlevnad bör läggas in på IVA
   • Frågan om biologisk ålder blir än mer central:
    • Antal vitalfunktioner/organsystem som sviktar
    • Graden av svikt i vardera system
    • Grad av samsjuklighet
    • Hög kronologisk ålder spelar in i bedömning av förmågan att leva vidare efter intensivvård
   • Följande prioritetsordning förordas därför enligt Socialstyrelsen:
Skärmavbild 2020-03-27 kl_ 11_16_18.png

Eftervård

Socialstyrelsens stöd för eftervård av covid-19 inom primärvården

 • Socialstyrelsens publikationer:182
  • Socialstyrelsen har publicerat kunskapsstöd, ett för primärvården och ett för vårdavdelningar på sjukhus, gällande eftervård av covid-patienter
 • Det svenska vårdprogrammet:127
  • Efterkontroller med telefonkontakt och eventuell radiologisk kontroll bör ske, exakt upplägg bestämt utifrån grad av sjukdom samt lokala rutiner
  • Uppföljningen sker då inom sjukhusram såvida annan lokal rutin inte finns
 • Nedan följer en sammanfattning av stödet för primärvård:183
  • Insatserna är tänkta att se till att patienter återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga samt nutritionsstatus
  • Det gäller både patienter som fått långvarig vård inneliggandes, men också patienter som haft ett långvarigt förlopp med egenvård i hemmet
  • Exempel på rehabiliterande insatser som kan ske inom primärvården:
   • Andningsträning
   • Träning av fysiska förmågor och aktivitetsförmågor
   • Nutritionsinsatser
   • Utprovning av hjälpmedel
  • Teambaserad rehabilitering kan i många fall vara nödvändigt då det förutom lungpåverkan kan uppstå nedsättningar i flera system:
   • Skador i centrala och perifera nervsystemet:
    • Ger påverkan på motoriska, kognitiva och emotionella funktioner
  • Patienter som har fått intensivvård:
   • Dessa patienter kan behöva specialistrehabilitering 
   • Det finns ett samlingsbegrepp, PICS (post intensive care syndrome), som sammanfattar problem som kan uppstå:
    • Muskelsvaghet, undernäring, nedsatt lungfunktion, allvarlig trötthet (fatigue), påverkan på fysisk aktivitet och träningsförmåga, smärta, psykiska och kognitiva besvär
   • Primärvårdens roll hos denna patientgrupp är att fånga upp dessa patienter för remittering till en specialiserad instans
   • Även koordinering gällande patientens arbete och sjukskrivning är en viktig uppgift för primärvården
  • Patienter som har haft ARDS:
   • Patienter som har haft ARDS har osäker respiratorisk status på lång sikt
   • Dessa behöver behöver följas upp för att kunna remitteras vid behov
   • Många av de som behandlats på sjukhus har haft någon grad av ARDS
  • Äldre:
   • Äldre drabbas särskilt av en sjukdomsperiods immobilisering
   • Det tar längre tid för äldre att träna upp och återfå muskulär styrka och uthållighet
  • Ändrad form av rehabilitering?
   • Arbetssätt kan behöva att förändras för att möta det troligtvis klart ökande behov av rehabilitering som kommer ses till följd av covid-19 patienter
   • Digitala möten, telefonkontakter, gruppbehandlingar med mera kan bli aktuella strategier för att kunna ge kvalitativ men mer resurseffektiv rehabilitering 
  • Olika rehabiliteringsområden att iaktta i primärvård:
   • Andningsrehabilitering:
    • Fysisk aktivitet i den grad patienten mäktar med bör rekommenderas
    • Andningsteknik bör tränas i form av djupandning, motståndsandning med slutna läppar, inspiratorisk muskelträning
    • Axlar, skuldror och bröstrygg bör röras och cirkulationtränas
   • Mobilisering och fysisk träning:
    • I början kan gånghjälpmedel vara aktuellt
    • Aktiv progressiv mobilisering bör ske tidigt, exempelvis i sängen genom att gå från liggande till sittande
    • Flera korta sessioner är bättre än en längre session i början
    • Rörlighet, balans, förflyttningskapacitet, kondition och styrka är områden som behöver tränas
   • ADL:
    • Bedöm förmågan till ADL
    • Försiktig träning av dagliga aktiviteter bör ske redan i början
    • Information bör ges om hjärntrötthet och energibesparande aktiviteter
    • Beakta eventuellt behov av tryckavlastning
   • Kognition och psykologisk påverkan:
    • Bedömning av känslomässiga samt neuropsykologiska aspekter
    • Märks kognitiv nedsättning av kan en neuropsykologisk bedömning behöva göras
    • Vid nedsättning av kommunikation, minne, planering och initiativ kan både stöd och hjälpmedel behöva erbjudas
    • Betänk körförbud, rekommendationen är att bedöma på samma sätt som vid en stroke
    • Närstående till en patient som genomgått intensivvård kan också behöva psykosocialt stöd
   • Röst och tal:
    • Bedöm om det finns kvarstående röstproblem för de som intuberats, i sådant fall kan en stämdbandsdysfunktionsutredning behöva inledas
    • Röst- och talträning samt rådgivning kan också bli aktuellt
   • Dysfagi:
    • Bedömning av denna funktion bör framförallt ske hos patienter med kraftigt nedsatt allmäntillstånd
    • Vid misstänkt dysfagi för remiss för utredning ske
    • Även energi- och näringsintag bör bedömas så det tillgodoser patientens behov
   • Nutritionsbehandling:
    • Risk för undernäring bör bedömas, även hos överviktiga
    • Utred eventuella mag- och tarmproblem och aspirationsrisk då sådana problem setts en del hos covid-patienter

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske. 
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Hindra smittan från att nå äldreboenden:
  • Socialstyrelsen har utkommit med en broschyr gällande detta med frågor att ha som diskussionsunderlag

Vaccinering

Övriga tilltag för att minska smittspridning

 • Allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:184
 • Smittbärarpenning och exponering för smitta:
 • Allmän prevention:
  • Undvika kontakt med sjuka personer
  • Undvika att röra ansikte/ögon med händer
  • Undvika att ta i hand i onödan
  • Frekvent handtvätt med tvål och/eller handsprit
  • Undvika områden med hög förekomst av covid-19
 • Hälsokontroller av inresande?
  • Rekommenderas inte i nuläget
 • Fysisk distansering:
  • Rekommenderas i Sverige av Folkhälsomyndigheten
  • En meta-analys undersökte 1 meter versus att inte iaktta avstånd, och kom fram till att avstånd minskade smittspridningen186
  • En kinesisk studie studerade vilka åtgärder som minskat smittspridning inom samma hushåll:
  • En genomgång från BMJ menar att det finns brister i att rekommendera avstånd:187
 • Ansiktsmask:
  • En narrativ review baserad på 25 studier har kommit fram till att egensydda masker ger skydd:188
  • En amerikansk studie såg minskad smittspridning i stater med ansiktsskydd:
  • Rör man sig mer i ansiktet?
  • En Sydkoreansk studie undersökte effektiviteten för just SARS-CoV-2 i kombination med hostningar och kom fram till att kirurgiskt munskydd gav marginellt skydd:190
 • Karantän?191
  • Cochrane har gjort en rapport kring evidensen vid karantänåtgärder
  • De konkluderade att evidensen vilar på modeller och att modellernas grund egentligen är alltför svag och baserad på fragmenterad fakta
  • Dock visar de modeller som byggts upp att karantän är effektivt för att minska incidensen och mortaliteten
  • Karantän behöver kombineras med andra metoder samt införas tidigt för att få effekt
 • Hur länge är patienten smittsam?
  • Egentligen osäkert
  • Idag är rekommendationen att personer med konstaterad covid-19 ska stanna hemma minst 7 dygn efter insjuknande, samt ha känt sig friskare och absolut varit feberfria i minst 2 dagar192
  • Individer med bara smak- och luktbortfall rekommenderas vara hemma minst 7 dygn
  • Antikroppsstatus förändrar inte den bedömningen12
 • C-vitamin?
 • NOAK?195
 • Misstänkta fall ska anmälas i SmiNet (smittskyddsportalen).
 • Se även Cochrane Library - Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures.

Palliativ vård vid covid-19

 • Samtalsguide:
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Nationella Rådet för Palliativ Vård (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19:
  • Dyspné:196
   • Viktigt med läge i sängen, skapa lugn:
    • Betänk att dyspné är en subjektiv känsla som inte behöver korrelera med syrebrist197
   • Bedöm om det finns sviktinslag
   • I första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Svikt/lungödem:197
   • Furosemid bör ges vid misstänkt hjärtsvikt, kan ges sc eller iv
   • Om det ges sc bör man endast ge 2 mL per insticksställe
   • Dyspné orsakad av svikt kan också behandlas med morfin som annan palliativ dyspné
  • Ångest:196
   • Kan samexistera med dyspné
   • Utöver morfin/oxynorm kan midazolam 2,5 mg läggas till
   • Midazolam dubbelt så "starkt" som stesolid
  • Rossel:196
   • Bedöm om det finns sviktinslag
   • Förändra position i sängen kan hjälpa
   • Rossel i det absoluta slutskedet är inte alltid besvärande för patienten, och därför kan information till anhöriga ibland vara det enda som behöver ges
   • Antikolinergika kan ges:
    • Robinul 0,2 mg/mL 1 mL kan ges subkutant 3–6 gånger per dygn för att torka ut luftvägarna, dock avvägning då torrt och segt slem kan vara mer besvärande
    • Buscopan är också ett alternativ, med samma förbehållning som robinul 
  • Segt slem i luftvägarna:197
   • Bromhexin eller eventuellt acetylcystein kan ges per os197
  • Obstruktivitet:196
   • Bricanyl 0,5 mg/mL 0,5–1 mL kan ges subkutant vid behov
   • Inhalationer med nebulisator bör undvikas och man bör hellre ge sc, iv eller eventuellt inhalera med spacer. Detta på grund av smittorisk197
  • Hosta:196
   • Opioider är det mest effektiva, i första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Om det redan ges morfin mot dyspné eller annan indikation brukar den dosen räcka
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Feber:196
   • I första hand paracetamol 1 g x 3 po eller rektalt
   • I andra hand NSAID, kan ges im i form av toradol 30 mg/mL 0,5–1 mL:
    • Kan ges sc vid behov197
    • Vid ökad blödningsrisk kan COX-2-hämmaren dynastat prövas iv, även denna kan ges subkutant197
   • Kortison kan också ges som febernedsättande i slutskedet, då det kan symtomlindra:
    • Tablett betapred 0,5 mg 8–16 st /dygn injektion betapred 4 mg/mL 1–2 mL subkutant/dygn
  • Smärta:196
   • Opioider är grundbehandlingen, i första hand subkutant morfin 2,5–5 mg, samma dos om oxynorm är aktuellt
   • Kombineras med fördel med paracetamol 1 g x 3 po eller rektalt
   • NSAID kan ges im i form av Toradol 30 mg/mL 0,5–1 mL:
    • Den osäkerhet som förelegat kring NSAID vid covid-19 bör inte förhindra medicinering med dessa preparat då de kan ge god lindring i livets slutskede197
   • Om patienten redan står på opioider ges 1/6 av dygnsdosen som vid behov
   • Dosen kan upprepas vid behov
  • Illamående:197
   • I första hand primperan
   • Haldol är också möjligt att använda
   • Om varesig primperan eller haldol går att använda kan ondansetron testas
   • Även kortison kan hjälpa mot illamående
  • Sömn:196
   • För att somna är 1 mL midazolam 5 mg/mL subkutant en rimlig dos
  • Övrigt:
   • Kortison kan vara symtomlindrande vid luftvägsbesvär197
   • Eventuella försämringar av covid-19 behöver inte tas vid beaktning om lindringen är god vid palliativ vård197

Övrigt

 • Omhändertagande av avlidna i covid-19:
  • Folkhälsomyndigheten har riktlinjer kring detta:198
   • Skyddsutrustning ska användas om exempelvis religiösa förberedelser inför begravning ska göras
   • Stoft anses vara smittofritt
 • Läkemedelsverket önskar att både patienter och sjukvården själva rapporterar alla biverkningar som på något sätt kan vara kopplade till covid-19:199
  • Detta gäller både läkemedel som getts i samband med infektionen/den troliga covid-19 infektionen och övrig behandling
  • Detta då man vill inhämta all möjlig kunskap pga ny sjukdom

Försäkringsmedicinsk bedömning

 • Om patienten är sjuk och behöver vara hemma:200
  • Fram till 1/11-2020 kan patienten vara hemma utan läkarintyg till dag 22
  • Efter 1/11-2020 gäller läkarintyg dag 15
  • Läkarintyg gäller både de som arbetar och är arbetssökande eller föräldralediga
  • I vanliga fall gäller läkarintyg från dag 8, men den regeln är nu undantagen på grund av covid-19
 • Vab:200
  • Vid 8 dagar eller längre vab krävs läkarintyg från och med 1/11-2020
 • Om patienten tillhör en riskgrupp:200
  • Tillfällig ersättning till personer inom riskgrupper som inte kan utföra sina yrken till följd av detta
  • Gäller alla typer av anställningar
  • Kan ansökas om från och med 24/8, men kan då ansökas om retroaktivt
  • Kan maximalt delas ut 90 dagar under intervallet 1 juli–31 december
  • Individen ansöker själv, krävs läkarintyg som styrker att personen tillhör en riskgrupp
  • Vilka riskgrupper som omfattas stipuleras på Försäkringskassans hemsida. Gäller inte riskgrupp till följd av endast ålder
 • Om patienten är närstående till en person i riskgrupp:200
  • Gäller dels närstående till individer med olika sjukdomstillstånd som BMI<40, cancer med pågående eller nyligen avslutad behandling med flera
  • Gäller även personer som är assistenter åt närstående
  • Det krävs läkarintyg för att visa styrka att personen är i riskgrupp
 • Smittbärarpenning gäller personer som bor tillsammans med bekräftad covid-19 smitta:200
  • Dock ska det ske ett läkarbeslut för att patientens familjemedlemmar ska kunna ansöka om detta
 • Gravida ska ej arbeta med covid-19:201
  • Beslut från Arbetsmiljöverket då det fortfarande är okänt vad för effekt det kan ha 
 • Mer information finns hos Försäkringskassan.

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Tromboembolism.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis och chock.
 • Andningssvikt.
 • Död.

Prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska inom 2 veckor, men variationen är stor.
 • Vissa faktorer kan predisponera för ett svårare förlopp:
  • Exempelvis är andelen män inlagda på IVA mycket större än andelen kvinnor
  • Socialstyrelsen har angett en rad riskfaktorer för svårare förlopp där bland annat övervikt är en
 • Med tanke på det breda spektrat av symtom ser också förloppen mycket olika ut:
  • Vissa är asymtomatiska
  • En del drabbas likt en vanlig förkylning
  • Influensaliknande förlopp med andningssvårigheter
  • Andningssvikt och sjukhusinläggning sker också hos en betydande andel

Dödlighet

 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19.
 • I Sverige har statistisken tydligt pekat på att dödligheten stiger proportionellt med åldern.
 • Den ser ut att vara cirka 4,3 % hos individer över 70 år.
 • Den ser ut att vara 0,1 % hos individer under 70 år.

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska efter 2 veckor, allvarligt sjuka mellan 3 och 6 veckor:46
  • Mediantiden för slutenvårdsvistelse har i en studie beräknats till cirka 13 dagar4
 • Milt till allvarligt förlopp:
  • I en kinesisk studie sågs milt förlopp hos 80 %. Runt 20 % fick ett allvarligt eller kritiskt förlopp:89
  • Enligt italienska data på 22 512 bekräftade fall var fördelningen på allvarlighetsnivån följande:5
 • Tiden mellan symtom och inläggning:
  • Medianen runt 12 dagar4
  • I en italiensk studie på 3 200 döda sågs en median på 4 dagar från symtom till inläggning, 8 dagar från symtom till död90
 • Rökning:
  • Rökare löper större risk för ett allvarligt förlopp enligt en mindre kinesisk studie som inkluderade 78 personer202
 • Gravida: 
  • Man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor:
   • En systematisk genomgång och meta-analys visade en möjligen förhöjd risk för allvarligt förlopp vid SARS-CoV-2:203
    • Komorbiditet, hög ålder, högt BMI verkar vara riskfaktorer för allvarliga förlopp
  • En systematisk genomgång och meta-analys såg eventuellt en annan symtombild:203
   • Gravida verkar i lägre grad få feber eller myalgi vid covid-19
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer:204
   • Gravida med riskfaktorer råds vara extra försiktiga framförallt i slutet av graviditeten
   • Gravida generellt verkar hittills inte ha en ökad risk för allvarlig sjukdom, även om fall med IVA-vård hos gravida varit behövligt hittills
  • En mindre studie med 15 gravida med covid-19 visade milt förlopp:80
  • Ingen ökad prevalens i USA:70
   • Amerikanska CDC:s rapport från mars visar lika stor prevalens av gravida bland de inlagda kvinnorna i fertil ålder som den estimerade siffran hos samma grupp hos befolkningen i stort 
  • WHO listar inte gravida som personer med ökad risk för allvarligt förlopp
 • Kön:
  • I Sverige är andelen IVA-inlagda män runt 70 %3
  • Enligt en brittisk rapport var en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män av de inlagda på IVA205
  • Enligt en rapport från Lombardiet var 82 % av de inlagda på IVA män7
  • Enligt en rapport från New York var 66,5 % av de inlagda på IVA män60 
 • Smittfrihet:206
  • Folkhälsomyndigheten har tillsammans med flertalet läkarföreningar tagit fram kriterier för smittfrihet vid covid-19
  • Kriterierna lyder:
   • Personer med konstaterad covid-19 som isolerat sig i hemmet kan anses vara smittfria två dygn efter att febern försvunnit ihop med allmän förbättring, samt att det gått mer än 7 dagar sedan debut av symtom
   • Samma kriterier gäller även individer som inte provtagits men har symtom
   • Hos personal inom vård och omsorg gäller samma kriterier men än mer försiktighet i form av att de alltid bör provtas vid minsta tvekan
   • På särskilda boenden, korttidsboenden samt i miljöer med känsliga individer bör än mer försiktighet tillämpas i form av att det ska ha gått minst 14 dagar sedan insjuknande samt förbättring av mående och feberfrihet i minst 2 dygn
   • Hushållsmedlemmar rekommenderas provtas dag 5 efter indexfallets positiva prov togs: 
    • Många regioner kan dock inte tillhandahålla denna testning 
   • För den patientgrupp som blivit mest sjuka och varit inlagda gäller hårdare gränser:
    • Av de med svårast sjukdomsbild av de inlagda bör 2 dygns feberfrihet samt stabil klinisk förbättring ses minst 14 dagar från insjuknande, vilket kan sträckas upp till 21 dagar för de som IVA-vårdats
  • Se även rubriken "Viral load" samt mängd utsöndrat virus i olika delar av förloppet" längre upp i dokumentet

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Lungemboli.
 • Sepsis
 • Chock:
  • 8,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick chock enligt en kinesisk studie103
 • ARDS:
  • 19,6 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick ARDS enligt en kinesisk studie103
 • Arytmier:
  • 16,7 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick arytmier enligt en kinesisk studie103
 • Hjärtinfarkt:
  • 7,2 % av patienterna som lades in på grund av covid-19 pneumoni fick hjärtinfarkt enligt en kinesisk studie103
 • Myokardpåverkan av något slag:
  • Rapporterades i hälften av fallen i en mindre kinesisk studie207
 • Graviditet och foster:
  • En svensk studie ser ingen ökad komplikationsrisk för barnen hos PCR-positiva gravida:208
   • Barnen uppvisade samma APGAR och vikt
  • Gravida råds dock att inte arbeta med covid-19:201
   • Arbetsmiljöverket har tagit ställning, det är inte rekommenderat att gravida ska arbeta med covid-19 på grund av osäkerheten 
  • En studie med 9 kvinnor som var sjuka med covid-19 i tredje trimestern (Wuhan/Kina) visade inga tecken på fosterpåverkan209
  • Kinesiska fallrapporter visar en viss övervikt åt prematura förlossningar om mamman är covid-19 sjuk:25
   • Dock är dessa förlossningar gjorda med sectio och indikationen har varit oklar
 • Neurologisk påverkan:
  • I en fransk konsekutiv kohort från IVA-behandlade covidpatienter rapporterades neurologisk påverkan:210
 • Död:
  • Främst till följd av andningssvikt/ARDS14 

Prognos

 • Prognosen varierar från ett helt asymtomatiskt förlopp till död.59
 • Det verkar finnas vissa tillstånd som predisponerar för en sämre prognos:
  • Socialstyrelsen har publicerat en rapport där man bland annat poängterar att det är svårt att särskilja hög ålder från sjuklighet som riskfaktor59
  • Även Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport där man anger åldersfaktor:211
   • "Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år
   • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år
   • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år"
  • Kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, nedsatt njurfunktion, hypertoni är nämnda faktorer
  • Troligtvis finns det underliggande mekanismer som vi inte vet än då endast förekomsten av sådan sjukdom samt hög ålder inte kan förklara skillnaderna i utfall
 • Folkhälsomyndigheten har angett följande tillstånd som ökad risk för allvarligt förlopp, i fallande ordning:211
 • Gravida verkar ha större risk att drabbas av svårare sjukdom:212
  • Detta enligt en amerikansk studie baserad på 240 gravida patienter

Dödlighet

 • Dödlighet i Sverige:213
  • Under pandemins lopp har dödligheten på sjukhus minskat
  • I snitt mellan mars och oktober var det 13 % som avled inom 14 dagar efter inläggning
  • I mars var det 20 % som avled och i oktober 8,7 %
  • Statistiken fram till maj:214
   • 90 % av de avlidna var över 70 år:
    • 50 % av dessa bodde på särskilt boende
    • 26 % hade hemtjänst
    • Av de som var över 85 år var andelen med insatser från socialtjänsten större
   • Uppdaterad statistik finns här
  • Mortaliteten i Stockholm:215
   • Uppskattas till 0,6 % enligt Folkhälsomyndigheten
   • Varierar mellan åldersgrupper:
    • För åldersgruppen 0–69 är mortaliteten 0,1 %
    • För åldersgruppen 70+ skattas mortaliteten till 4,3 %
   • Se tabell utformad efter Folkhälsomyndighetens tabell 2:
   • Ålder i år Andel i befolkningen i % Mortalitet i %      
    0–49 66,6  0,01      
    50–59 12,5  0,27      
    60–69 9,2  0,45      
    70–79 7,7  1,92      
    80–89 3,1  7,2      
    90+ 0,8  16,21      
  • Demografiska faktorer enligt svensk data:216
   • Personer som inte lever i partnerskap har cirka 1,5 till 2 gånger högre mortalitetsrisk
   • Ju lägre utbildningsgrad, ju högre risk för död
 • Finns det en överdödlighet i covid-19, eller skulle individerna avlidit av något annat?
  • Vid influensaperioder mäter man sjukdomens påverkan via begreppet överdödlighet:
  • Överdödlighet behöver mätas vid covid-19 med för att få svar:
   • Tills pandemin är "över" kan man egentligen inte veta
  • En svensk studie som inkluderade i princip alla covid-fall i Sverige fram till septemver 2020 konstaterade av överdödlighet i covid-19 fanns, även när man korrigerat för alla riskfaktorer58
  • Absoluta tal är svåra att jämföra:
   • Av ovan nämnda anledningar är det svårt att få en samlad bild
  • Jämförande tal per vecka tidigare år:217
 • Dödligheten varierar mellan olika länder:
  • Beror bland annat på antal testade för covid-19:
   • CFR, case-fatality rate (rapporterad dödlighet hos diagnostiserade fall) har varierat mellan 0,4–7,2 %14
   • En jämförelse mellan Kinas siffror och Italiens siffror har gjorts:218
   • Är covid-19 dödsorsaken?
    • Man definierar dödsorsak av covid-19 på olika sätt, där alla som är SARS-CoV-2 positiva och avlider räknas in i statistiken i Italien. Det är ej fallet i Kina
    • Troligtvis kommer överdödlighet vara det mått som bäst kan ge jämförelse i framtiden
   • Strategi för testning:
    • Mer stringenta regler kring testning i Italien
    • Inte helt tydligt i den kinesiska statistiken
 • Dödlighet jämfört andra virala pneumonier:219
  • Mortaliteten är högre vid en allvarlig pneumoni med SARS-CoV-2 som orsak än andra allvarliga virala pneumonier:
   • 28-dagarsmortaliteten vid covid-19 var 29,8 % jämfört 15,4 %
   • Studien inkluderade 503 patienter, 449 av dessa hade covid-19
   • Covid-19 gruppen var äldre och hade högre TPK-nivåer
 • Prediktiva faktorer:
  • En kinesisk studie visade att förhöjt d-dimer, förhöjd SOFA-score och hög ålder predisponerade för dödlighet108
  • Myokardskada predisponerar för död:109
   • I en studie med 416 patienter avled hälften av de med förhöjda markörer
 • Patienter med diabetes:220
  • En stor fransk studie indikerade att av de diabetiker som läggs in (oavsett typ 1 eller 2) så hade 10,6 % avlidit tills dag 7
  • BMI verkar varit den faktor som korrelerats starkast med intubation och/eller död, medan långtids glykemisk kontroll inte verkade korrelera som självständig faktor i sammanhanget
 • Italienska siffror:
  • En beräkning på italienska data med 22 512 bekräftade fall visade en dödlighet på 7,2 %:5
  • Statistik på avlidna (3 200 döda inkluderades i rapporten):90
  • Statistik på komorbiditeter hos de 3 200 avlidna:
 • Kinesiska siffror:
  • En studie från Kina inkluderande 1099 sjukhusfall påvisade en dödlighet på 1,4 %4
  • En studie från Kina med 44 672 bekräftade fall av covid-19 visade följande dödlighetssiffror (observera att det totala antalet sjuka inte är känt vilket kan försvåra tolkningen):221
  • Samma studie hittade förekomst av följande samsjuklighet hos de som dog:221
 • Aktuella rapporter om antal fall och dödsfall finns på WHO:s hemsida.

Dödlighet bland patienter vårdade på intensivvårdsavdelning och i respirator

 • Sverige:
  • Enligt Infektionsläkarföreningen är överlevnaden för patienter äver 80 år med influensa och ARDS som läggs i respirator runt 20 % efter 6 månader:179
   • Svårt att veta om siffrorna är motsvarande vid covid-19
 • Italien (Lombardiet i detta underlag):7
  • Inkluderade 1 591 inlagda patienter på IVA:
   • Medianålder 63 år:
   • 82 % män
   • 68 % hade någon typ av komorbiditet:
   • 88 % behövde mekanisk ventilation
  • Andningsdata:
 • Storbritannien (England, Wales och Nordirland, ej Skottland i detta underlag):6
  • Prognos i korthet:
   • Bland de som inte krävde mekanisk ventilering första dygnet var 30-dagarsöverlevnaden 70 %
   • Bland de 388 respiratorbehandlade avled 67 % de första 30 dagarna
  • Inkluderade 2 249 patienter inlagda på IVA:
  • Bland de 388 respiratorbehandlade:
  • Åldersfördelning bland avlidna:
   • 16–49 år: 24 % av de IVA-inlagda
   • 50–69 år: 46 % av de IVA-inlagda
   • 70+ år: 68 % av de IVA-inlagda
 • USA:
  • New York:60
   • Mortaliteten för IVA-inlagda var 24,5 % under studien, men majoriteten av de övriga låg kvar på IVA vid studiens slut
  • Washington:222
   • I en liten studie från Washington state med 21 patienter (medelålder 70 år) inlagda på intensivvårdsavdelning under perioden 2020-02-20 till 2020-03-05 fick 15 patienter mekanisk ventilation. Vid uppföljning 2020-03-17 var 67 % avlidna, 24 % fortfarande kritiskt sjuka och 9,5 % hade blivit utskrivna från intensivvårdsavdelningen

Sjukvårdspersonal

 • En siffra som lyfts fram är att 14,8 % av diagnostiserade patienter som är vårdpersonal har svårt eller kritiskt förlopp.14
 • WHO rapporterar på basen av kinesiska siffror:223
  • Majoriteten av vårdpersonal som blev smittad blev det i början av förloppet
  • Detta tillskrivs brist på skyddsutrustning i början när vården var under stark press
 • Till den 11:e februari uppskattades 3 019 fall av covid-19 hos sjukvårdspersonal i Kina:224
  • 1 716 fall var bekräftade med provtagning
  • 6 av dessa hade avlidit när studien författades
  • Finns ingen jämförelse med befolkningen i stort
 • Italien:225
  • Rapporterar 2020-04-09 att 100 läkare dött hittills
  • Deras bakgrundsinformation är inte känd
 • Under sars-epidemin var 21 % av de smittade fallen i Kina sjukvårdspersonal:226
  • I USA var siffran 3 %, i Kanada 43 %

Graviditet

 • Det finns endast begränsad dokumentation om covid-19 under graviditet. 
 • Eftersom man har sett att gravida kvinnor utvecklar ett allvarligt förlopp vid influensa, sars och mers i högre grad än icke-gravida kvinnor, finns en viss misstanke om att gravida kvinnor kan ha ökad risk för ett allvarligare förlopp vid covid-19:
  • En amerikansk studie med 240 gravida patienter visade att gravida löper större risk för allvarlig sjukdom och död om de drabbas av covid-19 jämfört med kvinnor i samma ålder212
  • En meta-analys med 77 studier (dock ej den citerad ovanför) visade att gravida kvinnor med covid-19 löper större risk för att läggas in på IVA, invasiv ventilation samt prematur förlossning227
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer:204
  • Gravida med riskfaktorer råds vara extra försiktiga framförallt i slutet av graviditeten

Immunosupprimering

 • Enligt Svenska Infektionsläkarföreningen 21:a mars 2020:179
  • Det finns inga tecken på att immunosupprimering är en riskfaktor för död i covid-19
 • Svensk Gastroenterologisk förening:
  • Följande rekommendationer är tagna ur publicerade "Råd till vårdgivare för patienter med leversjukdomar under covid-19 pandemi":228
  • Följande rekommendationer är tagna ur publicerade "Råd till vårdgivare för patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) under covid-19 pandemin":229

Immunitet12

 • Immunitet efter genomgången covid-19 är inte tillräckligt undersökt än:230
  • Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att man blir immun mot viruset efter en bekräftad genomgången infektion
  • Man bedömer att man är immun i åtminstone 6 månader men man vet inte precis hur länge immuniteten håller i sig.
  • Även personer som inte har mätbara nivåer av antikroppar utvecklar skydd mot en ny infektion
 • Vid IgG-antikroppar torde immunitet, total eller partiell, kunna finnas även om det inte finns visat än enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Varaktigheten av eventuell immunitet:
  • Det går inte att dra paralleller till sars eller mers, eller andra coronavirus, då dessa sjukdomar skiljer sig åt mycket och därmed kan ge olika immunosvar
  • Enligt en studie utförd på medarbetare på Danderyds sjukhus hade 96 % fortfarande antikroppar efter 9 månader:231
  • Troligtvis höga titrar av antikroppar efter ett halvår:232
   • Enligt en studie på 30 082 individer i New York verkar de flesta ha robusta antikroppar efter 5–6 månader, men där cirka 10 % får ett försvagat försvar och därför antas ha högre risk att få reinfektioner
  • Djurstudier på apa:
   • Finns en studie baserad på fyra apor
   • Man uppmätte neutraliserande antikroppar och dag 28 gjordes försök till reinfektion på två apor, som ej insjuknande 
   • Svårt att veta huruvida man kan översätta detta till människa
 • Immunitet via T-celler:

Persisterande symtom efter covid-19

 • Läs mer om detta i texten Långvariga symtom efter covid-19/post-covid.
 • Flera subjektiva symtom kan kvarstå efter genomgången covid-19-infektion:
  • En amerikansk studie såg att 35 % av patienter inom öppenvården hade symtom efter 14–21 dagar:233
  • Hos inlagda har man sett att 87 % inte var återställda efter 60 dagar:234
 • Neurologiska symtom:
  • Datan är ännu bristfällig, men det rapporteras om patienter med misstänkt långvarig covid/tidigare covid som har persisterande neurologiska symtom
  • En studie undersökte 182 patienter med MRT av hjärna och hos vissa ryggmärg, där man fann avvikelser:235

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Uppdaterad information finns hos Folkhälsomyndigheten, som också brukar rapportera kring reserekommendationer i samband med infektionsepidemier. 
 • Hygien:
  • Handhygien med tvåltvätt, host- och nysetikett
  • Avstånd till sjuka med minst 1–3 meter
 • Kontakt med sjukvård:
  • Vid nyligen resa i drabbat område samt tecken på luftvägsinfektion ska kontakt med vården ske
  • I första hand, om inte påverkat allmäntillstånd, så bör kontakten ske per telefon

Skriftlig patientinformation

Patientorganisation

Källor

Referenser

 1. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2020; Epub: Jan 23. Pmid: 31971553 PubMed
 2. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. NEJM 2020; Epub: Jan 24. doi:10.1056/NEJMoa2001017 DOI
 3. Folkhälsomyndigheten. Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering. Covid-19 – statistik med diagram och kartor. Hämtad 2020-10-27. experience.arcgis.com
 4. Guan W, Ni Z, Hu Y et al.Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.N Engl J Med. 2020; (published online Feb 28.)DOI:10.1056/NEJMoa2002032 DOI
 5. Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Published online March 17, 2020. jamanetwork.com
 6. Intensive Care National Audit & Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. 04 April 2020
 7. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. Published online April 06, 2020. doi:10.1001/jama.2020.5394 DOI
 8. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr. Accepted Author Manuscript. 2020. doi:10.1111/apa.15270 DOI
 9. Folkhälsomyndigheten. Covid-19. Demografisk beskrivning av bekräftade fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020. Artikelnummer: 20096. www.folkhalsomyndigheten.se
 10. Folkhälsomyndigjeten. Veckorapporter om covid-19. Hämtad 2020-10-27. www.folkhalsomyndigheten.se
 11. Delamater PL, Street EJ, Leslie TF et al. Complexity of the Basic Reproduction Number (R0). Emerging Infectious Diseases, 25(1), 1-4. 2019. https://dx.doi.org/10.3201/eid2501.171901.
 12. Folkhälsomyndigheten. Serologi för covid-19 En sammanfattning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Version 3, 2020-06-30. Hämtad 2020-07-10. www.folkhalsomyndigheten.se
 13. Edridge A, Kaczorowska JM, Hoste A et al. Human coronavirus reinfection dynamics: lessons for SARS-CoV-2.medRxiv 2020.05.11.20086439; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20086439
 14. Glans H, Sönnerborg A, Aleman S. Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling, Medicinsk kommentar. Läkartidningen. 2020;117:F3HW lakartidningen.se
 15. Lundström A, Sandén P. ACE-2 och coronavirus – en fråga om balans och dynamik? Medicinsk kommentar, Läkartidningen. 2020;117:F3S3
 16. Chen L, Zhong L. Genomics functional analysis and drug screening of SARS-CoV-2 published online ahead of print, 2020 Apr 14. Genes Dis. 2020;10.1016/j.gendis.2020.04.002. doi:10.1016/j.gendis.2020.04.002 DOI
 17. Folkhälsomyndigheten Hämtad 2020-03-17. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
 18. World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. 29 March 2020. Hämtad 2020-04-03.
 19. Xie X, Li Y, Chwang ATY, Ho PL and Seto WH. How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve. Indoor Air, 17: 211-225. 2007. doi:10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x DOI
 20. van Doremalen N, Morris DH, Holbrook MG et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. March 17, 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2004973 DOI
 21. Chin A, Chu J, Perera M et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe. Published:April 02, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3
 22. Wu Y, Guo C, Tang L. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. The Lancet Gastroenterology and Hepatology, correspondence. March 19 2020. Hämtad 2020-03-19. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30083-2
 23. Kaufman B, Whitaker R, Mahendraratnam Lederer N et al. Comparing Associations of State Reopening Strategies with COVID-19 Burden. Springer Nature. publicerad 2020-10-08. Hämtad 2020-10-20. medibas.se
 24. Ridell S, Goldie S, Hill A et al. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces. Virology Journal volume 17, Article number: 145 (2020).
 25. Svenska Barnläkarföreningen, Svenska neonatalföreningen, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. L Navér, E Nomann, K Pettersson, S Saltvedt. Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. 2020-03-20 www.barnlakarforeningen.se
 26. Cuicchi D, Lazzarotto T, Poggioli G. Fecal-oral transmission of SARS-CoV-2: review of laboratory-confirmed virus in gastrointestinal system. Int J Colorectal Dis. 2021;36(3):437-444. doi:10.1007/s00384-020-03785-7 DOI
 27. Han Y, Ma H, Sun M. Clinical manifestation, outcomes in pregnant women with COVID-19 and the possibility of vertical transmission: a systematic review of the current data. Journal of Perinatal Medicine. Volume 48 Issue 9. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0431
 28. Dumitriu D, Emeruwa U, Hanft E. Outcomes of Neonates Born to Mothers With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection at a Large Medical Center in New York City. JAMA Pediatr. Published online October 12, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.4298 DOI
 29. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246–251. PMID: 32035997 PubMed
 30. Moriarty LF, Plucinski MM, Marston BJ, et al. Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:347-352. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e3external icon
 31. Liu Y, Yan LM, Wan L. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious Diseases. Published: March 19, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30232-2
 32. Xu K, Chen Y, Yuan J, et al. Factors associated with prolonged viral RNA shedding in patients with COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 9. Clin Infect Dis. 2020;ciaa351. doi:10.1093/cid/ciaa351 PMID: 32271376 PubMed
 33. Li J, Zhang L, Liu B, Song D. Case Report: Viral Shedding for 60 Days in a Woman with Novel Coronavirus Disease (COVID-19) published online ahead of print, 2020 Apr 27. Am J Trop Med Hyg. 2020;10.4269/ajtmh.20-0275. PMID: 32342849. PubMed
 34. Yang JR, Deng DT, Wu N, Yang B, Li H, Pan X. Persistent viral RNA positivity during recovery period of a patient with SARS‐CoV‐2 infection. J Med Virol. 2020:jmv.25940.
 35. Lu Y, Li Y, Deng W, et al. Symptomatic Infection is Associated with Prolonged Duration of Viral Shedding in Mild Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Study of 110 Children in Wuhan published online ahead of print, 2020 May 5. Pediatr Infect Dis J. 2020;10.1097/INF.0000000000002729. PMID: 32379191 PubMed
 36. Park YJ, Choe YJ, Park O, Park SY, Kim YM, Kim J, et al. Contact tracing during coronavirus disease outbreak, South Korea, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Oct. DOI:10.3201/eid2610.201315. DOI
 37. He X, Lau EHY, Wu P et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5
 38. Hu X, Xing Y, Jia J, et al. Factors associated with negative conversion of viral RNA in patients hospitalized with COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 22. Sci Total Environ. 2020;728:138812. PMID: 32335406 PubMed
 39. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x
 40. Cheng H, Jian S, Liu D, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Intern Med. Published online May 01, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2020 DOI
 41. Combes AJ, Courau T, Kuhn NF. Global absence and targeting of protective immune states in severe COVID-19. Published online: 25 January 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03234-7
 42. Diao B, Wang C, Tan Y, et al. Reduction and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Front. Immunol., 01 May 2020https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00827 T-cellsaktivitet, CD4 kopplat till outcome.
 43. Bastard P, Rosen L, Zhang Q et al. Auto-antibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science 24 Sep 2020. eabd4585. DOI: 10.1126/science.abd4585 DOI
 44. Zhang Q, Bastard P, Liu Z et al. Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science 24 Sep 2020: eabd4570. DOI: 10.1126/science.abd4570 DOI
 45. Hellman U, Karlsson MG, Enström-Laurent A et al. Presence of hyaluronan in lung alveoli in severe Covid-19 - an opening for new treatment options? Journal of Biological Chemistry. September 25, 2020. jbc.AC120.015967. doi: 10.1074/jbc.AC120.015967 DOI
 46. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om covid-19. Hämtad 2020-03-18 www.folkhalsomyndigheten.se
 47. Sekine T, Perez-Potti A, Rivera-Ballestenos. Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. Cell, online. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.017
 48. Tilett RL, Sevinsky JR, Hartley P. Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study. THe Lancet Infectious Diseases. Online First. Published:October 12, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30764-7
 49. Bogetofte Barnkob M, Pottegård A, Støvring H. Reduced prevalence of SARS-CoV-2 infection in ABO blood group O. Blood Adv 2020; 4 (20): 4990–4993. doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002657
 50. Hoiland RL, Fergusson NA, Mitra RA et al. The association of ABO blood group with indices of disease severity and multiorgan dysfunction in COVID-19. Blood Adv 2020; 4 (20): 4981–4989. doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002623
 51. Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID-19 patients published online ahead of print, 2020 Feb 27. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25728. PMID: 32104915. PubMed
 52. Edén A, Kanberg N, Gostner J et al. CSF biomarkers in patients with COVID-19 and neurological symptoms. A case series.Neurology Oct 2020, 10.1212/WNL.0000000000010977; DOI: 10.1212/WNL.0000000000010977 DOI
 53. Virhammar, J., Nääs, A., Fällmar, D., Cunningham, J. L., Klang, A., Ashton, N. J., … Rostami, E. (2020). Biomarkers for CNS injury in CSF are elevated in COVID-19 and associated with neurological symptoms and disease severity. <i>European Journal of Neurology</i>. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/ene.14703
 54. Liu JM, Tan BH, Wu S et al. Evidence of central nervous system infection and neuroinvasive routes, as well as neurological involvement, in the lethality of SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2021 Mar;93(3):1304-1313. doi: 10.1002/jmv.26570. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33002209; PMCID: PMC7537172.
 55. Lie T, Dahl Å. Kan höga pollenhalter bidra till allvarligare fall av covid-19? Debattartikel Läkartidningen. 2020-03-26. Hämtad 2020-03-31. lakartidningen.se
 56. Damialis A, Gilles S, Sofiev M et al. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. PNAS March 23, 2021 118 (12) e2019034118; https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118
 57. Davies NG, Abbott S, Barnard R et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science 03 Mar 2021: eabg3055 DOI: 10.1126/science.abg3055 DOI
 58. Bergman J, Ballin M, Nordström A, Nordström P. Risk factors for COVID-19 diagnosis, hospitalization and subsequent all-cause mortality in Sweden: a nationwide studyEuropean Journal of Epidemiology. DOI: 10.1007/s10654-021-00732-w DOI
 59. Socialstyrelsen. Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dnr 5.7-13632/2020. 2020-04-17. Hämtad 2020-04-22. www.socialstyrelsen.se
 60. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020;323(20):2052–2059. doi:10.1001/jama.2020.6775 DOI
 61. Zhang JJ, Dong X, Cao YY et al. Clinical characteristics of 140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China.Allergy. 2020; (published online Feb 19.)DOI:10.1111/all.14238 DOI
 62. Yang X, Yu Y, Xu J.Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.Lancet Respir Med. 2020; (published online Feb 24)https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5 www.thelancet.com
 63. Wambier CG, Vano-Galván S, McCoy J. Androgenetic Alopecia Present in the Majority of Hospitalized COVID-19 Patients – the “Gabrin sign”. Journal of the American Academy of DermatologyAvailable online 22 May 2020 doi:https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.05.079
 64. Almario CV, Chey WD, Spiegel BMR. Increased risk of COVID-19 among users of proton pump inhibitors. Am J Gastroenterol 2020 (pre-print posted online July 7, 2020) gi.org
 65. Folkhälsomyndigheten. Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper. Bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars - 27 maj 2020. Artikelnummer: 20099. medibas.se
 66. Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt vårdprogram för misstänkt ochbekräftad covid-19. Version 1.2 september 2020.
 67. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). (Hämtad 2020-03-10). www.who.int
 68. Janusinfo, Hulting J, Askelöf S, Söderberg M. Covid-19-infektion. Publicerat 2020-04-22. Hämtat 2020-04-27. janusinfo.se
 69. Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J et al. Cochrane COVID-19 Diagnostic Test Accuracy Group. Signs and symptoms to determine if a patient presenting in primary care or hospital outpatient settings has COVID-19 disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 7;7(7):CD013665. doi: 10.1002/14651858.CD013665. PMID: 32633856; PMCID: PMC7386785 The Cochrane Library
 70. Garg S, Kim L, Whitaker M et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14. CDC MMWR Early Release. April 17, 2020 69(15);458–464 States, March 1–30, 2020 www.cdc.gov
 71. Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Clinical features of COVID-19 in elderly patients: A comparison with young and middle-aged patients published online ahead of print, 2020 Mar 27. J Infect. 2020;. PMID: 32171866 PubMed
 72. Niu S, Tian S, Lou J, et al. Clinical characteristics of older patients infected with COVID-19: A descriptive study published online ahead of print, 2020 Apr 10. Arch Gerontol Geriatr. 2020;89:104058. PubMed
 73. Inui S, Fujikawa A, Jitsu M et al. Radiology: Cardiothoracic imaging. Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pubs.rsna.org
 74. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. April 24, 2020. The New England Journal of Medicine. medibas.se
 75. Pan L, Mu M, Yang P et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study, The American Journal of Gastroenterology. Hämtad 2020-03-25 journals.lww.com
 76. Beltrán‐Corbellini A, Chico‐García JL, Martínez‐Poles J. Acute‐onset smell and taste disorders in the context of Covid‐19: a pilot multicenter PCR‐based case‐control study. 22 April 2020. European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.14273
 77. Lundström JN, Stjärne P. Förlorat luktsinne – möjligt tidigt tecken på covid-19. Läkartidningen. 2020;117:F3P9. lakartidningen.se
 78. Lüers JC, Klußmann JP, Guntinas-Lichius O. Die Covid-19-Pandemie und das HNO-Fachgebiet: Worauf kommt es aktuell an? The Covid-19 pandemic and otolaryngology: What it comes down to? published online ahead of print, 2020 Mar 26. Laryngorhinootologie. 2020;10.1055/a-1095-2344. PMID: 32215896. PubMed
 79. Scangas GA, Bleier BS. Anosmia: Differential Diagnosis, Evaluation, and Management. American Journal of Rhinology & Allergy, 31(1), e3–e7. (2017) doi:10.2500/ajra.2017.31.4403 DOI
 80. Liu D, Lin L, Wu X. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. American Journal of Roentgenology: 1-6. 10.2214/AJR.20.23072
 81. Smith V, Seo D, Warty R, et al. Maternal and neonatal outcomes associated with COVID-19 infection: A systematic review. PLoS One. 2020;15(6):e0234187. Published 2020 Jun 4. doi:10.1371/journal.pone.0234187 DOI
 82. Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020;16:16. doi: https://dx.doi.org/10.1542/peds.2020-0702
 83. Barnreumatologiska föreningen. Riktlinjer för tidig upptäckt, utredning och omhändertagande av barn med hyperinflammation associerad till COVID-19. Publicerad 2020-06-12. Hämtad 2020-10-27. medibas.se
 84. Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C et al.. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. The Lancet, Correspondence 2020. doi:doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31094-1
 85. Verdoni L, Mazzo A, Gervasoni A. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. The Lancet, May 13, 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31103-X
 86. Consiglio CR, Cotugno N, Sardh F. The Immunology of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with COVID-19. Cell. September 06, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.016
 87. The Australasian College of Dermatologists. Skin signs of COVID-19. Publicerade 2020-04-30. Hämtad 20-05-28. www.dermcoll.edu.au
 88. Suwanwongse K, Shabarek N. Rhabdomyolysis as a Presentation of 2019 Novel Coronavirus Disease. Cureus. 12(4): e7561. DOI 10.7759/cureus.7561
 89. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 (Hämtad 2020-03-03). www.who.int
 90. COVID-19 Surveillance Group, Italy. Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020
 91. Emcrit: Internet Book of Critical Care (IBCC). 2020-03-02. Hämtad 2020-03-24. emcrit.org
 92. The Centre for Evidence-Based Medicine. What is the efficacy and safety of rapid exercise tests for exertional desaturation in covid-19? April 21, 2020. Hämtad 2020-05-07. www.cebm.net
 93. Greenhalgh T, Koh G, Car J. Covid-19: a remote assessment in primary care. BMJ 2020;368:m1182. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1182
 94. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. Publicerad 30 mars 2020. Hämtad 2020-03-31. www.folkhalsomyndigheten.se
 95. Folkhälsomyndigheten.Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version 14. 2020-06-17. www.folkhalsomyndigheten.se
 96. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för smittspårning av covid-19. Hämtad 2020-03-09.
 97. Folkhälsomyndigheten. Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre. Artikelnummer: 20078-2. Utgivningsdatum: 2020-06-17. www.folkhalsomyndigheten.se
 98. Folkhälsomyndigheten. Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Publicerad 2020-10-16. Hämtad 2020-10-26. www.folkhalsomyndigheten.se
 99. Kucirka LM, Lauer SA, Laeyendecker O et al. False-Negative Rate of RT-PCR SARS-CoV-2 Tests. American College of Cardiology. May 18 2020. www.acc.org
 100. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för användning av antigentester vid covid-19. Version 2, 2020-12-17. Hämtad 2021-01-16. medibas.se
 101. Läkemedelsverket. Nyheter: Hemmatester för covid-19 är inte tillförlitliga. Publicerat 21 april 2020. Hämtat 2020-04-27.
 102. Burch J, Bunt C. Can physical interventions help reduce the spread of respiratory viruses? Cochrane Clinical Answers. 2020DOI: 10.1002/cca.2965 DOI
 103. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020. jamanetwork.com
 104. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID‐19, JTH March 2020 dot:10.1111/JTH.14810
 105. Livingston E, Bucher K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Epub 17 mar 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4344. DOI
 106. Zhang J, Zhou L, Yang Y, et al. Therapeutic and triage strategies for 2019 novel coronavirus disease in fever clinics. Lancet Respir Med. 2020;8(3):e11–e12. PMID:32061335. PubMed
 107. Jin YH, Cai L, Cheng ZS, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Mil Med Res. 2020;7(1):4. PMID:32029004. PubMed
 108. Zhou F, Yu T, Du R. Clinical course and risk factors for mortality of adultinpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospectivecohort study. The Lancet. Published online. March 9, 2020. PMID: 32171076 PubMed
 109. Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017 DOI
 110. Hägg S, Jylhävä J, Wang Y et al. Age, frailty and comorbidity as prognostic factors for short-term outcomes in patientswith COVID-19 in geriatric care. JMDA 3605. 14 aug 2020. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.08.014
 111. Ai T, Yang Z, Hou H et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. Published Online:Feb 26 2020.
 112. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) och Svensk Förening för Thoraxradiologi. Radiologiska rekommendationer vid Covid-19-infektion. Uppdaterad 2020-03-19, hämtad 2020-03-24 www.sfmr.se
 113. Folkhälsomyndigheten. Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina. Hämtad 2020-01-29.
 114. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för antikroppspåvisning. Version 6, 2021-02-25. Artikelnummer: 21043. Hämtad: 2021-03-09. www.folkhalsomyndigheten.se
 115. Wu LP, Wang NC, Chang YH, et al. Duration of antibody responses after severe acute respiratory syndrome. Emerg Infect Dis. 2007;13(10):1562-4. PubMed
 116. Mo H, Zeng G, Ren X, et al. Longitudinal profile of antibodies against SARS-coronavirus in SARS patients and their clinical significance. Respirology. 2006;11(1):49-53. PubMed
 117. Callow KA, Parry HF, Sergeant M, et al. The time course of the immune response to experimental coronavirus infection of man. Epidemiol Infect. 1990;105 (2):435-46.
 118. Payne DC, Iblan I, Rha B, et al. Persistence of antibodies against Middle East respiratory syndrome coronavirus. Emerg Infect Dis. 2016;22(10):1824-6. PubMed
 119. Lindahl JF, Hoffman T, Esmaeilzadeh M. High seroprevalence of SARS-CoV-2 in elderly care employees in Sweden. Infection Ecology & Epidemiology 10(1) 2020. https://doi.org/10.1080/20008686.2020.1789036
 120. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019 published online ahead of print, 2020 Mar 28. Clin Infect Dis. 2020;ciaa344. PMID: 32221519. PubMed
 121. ESTUDIO ENE-COVID19: PRIMERA RONDA ESTUDIO NACIONAL DE SERO-EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN ESPAÑA INFORME PRELIMINAR 13 DE MAYO DE 2020 medibas.se
 122. Steensels D, Oris E, Coninx L, et al. Hospital-Wide SARS-CoV-2 Antibody Screening in 3056 Staff in a Tertiary Center in Belgium. JAMA. Published online June 15, 2020. doi:10.1001/jama.2020.11160 DOI
 123. Ward H, Atchison C, Whitaker M. Antibody prevalence for SARS-CoV-2 following the peak of the pandemic in England: REACT2 study in 100,000 adults. PREPRINT.
 124. Gudbjartsson DF, Norddahl GL, Melsted P, et al. Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland published online ahead of print, 2020 Sep 1. N Engl J Med. 2020;NEJMoa2026116. PMID: 32871063 PubMed
 125. World Health Organozation. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts. Interim guidance, 17March 2020.
 126. Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV), Svenska Läkaresällskapet. Behandling av COVID-19 infektion Version 2020-03-22. Hämtad 2020-03-26 www.sls.se
 127. Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19. Version 1.0 juni 2020. Hämtad 2020-07-10. infektion.net
 128. WHO Solidarity trial consortium. Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO SOLIDARITY trial results. Publicerad 2020-10-15. www.medrxiv.org
 129. Läkemedelsverket. Remdesivir – den första behandlingen av covid-19 som EMA rekommenderar för godkännande. Nyheter. Publicerad 2020-06-25. Hämtad 2020-06-29. www.lakemedelsverket.se
 130. Läkemedelsverket. Beredskapslicens beviljad med anledning av covid-19. Nyheter 2020-03-11 www.lakemedelsverket.se
 131. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat Commun. 2020;11(1):222. PubMed
 132. Beigel JH, Tomashek K, Dodd LE et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. October 8, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2007764 medibas.se
 133. Wang Y, Zhang D, Du G, et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial published online ahead of print, 2020 Apr 29. Lancet. 2020;doi:10.1016/S0140-6736(20)31022-9 DOI
 134. Goldman JD, Lye DCB, Hui DS, et al.; GS-US-540-5773 Investigators. Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 27. doi: 10.1056/NEJMoa2015301. Epub ahead of print. PMID: 32459919. PubMed
 135. Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet. Published May 22, 2020.
 136. Barbosa J, Kaitis D, Freedman R et al. Clinical outcomes of hydroxychloroquine in hospitalized patients with covid-19: A Quasi-randomized comparative study. The New England Journal of Medicine (NEJM). 04 apr 2020.
 137. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19 published online ahead of print, 2020 Mar 10. J Crit Care. 2020;S0883-9441(20)30390-7. doi:10.1016/j.jcrc.2020.03.005 DOI
 138. Läkemedelsverket. EMA rekommenderar nytt covidläkemedel. Publicerad 2021-03-08. Hämtad 2021-04-03. www.lakemedelsverket.se
 139. Malgie J, Schoones JW, Pijls BG. Decreased mortality in COVID-19 patients treated with Tocilizumab: a rapid systematic review and meta-analysis of observational studies. Clin Infect Dis. 2020 Sep 23:ciaa1445. doi: 10.1093/cid/ciaa1445. Epub ahead of print. PMID: 32964913;
 140. Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.. N Engl J Med 2020; Epub: Mar 18. pmid:32187464 PubMed
 141. Chen L, Xiong J, Bar L. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. 20(4) P398-400, april 01, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30141-9.
 142. Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4783 DOI
 143. Duan K, Liu B, Zhang H, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. PNAS 2020. https://doi.org/10.1073/pnas.2004168117
 144. Regeneron press release. REGENERON'S REGN-COV2 ANTIBODY COCKTAIL REDUCED VIRAL LEVELS AND IMPROVED SYMPTOMS IN NON-HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS. Publicerad 2020-09-29. Hämtad 2020-10-20.
 145. Läkemedelsverket. EMA avråder från användning av ivermektin mot covid‍-‍19. Publicerad 2021-03-24. Hämtad 2021-04-08.
 146. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Farmakologisk behandling av patienter med lunginflammation i samband med COVID-19. Hämtad 2020-04-23. medibas.se
 147. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa. Kortisonbehandling vid covid-19 på SÄBO. Publicerat 2020-07-20. Hämtad 2020-08-12.
 148. The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report. July 17, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436 DOI
 149. Läkemedelsverket. EMA utvärderar dexametason för behandling av vuxna med covid-19. Publicerad: 29 juli 2020. Hämtad 2020-08-12.
 150. The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA. Published online September 02, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17023 DOI
 151. Russell CD, Millar JE, Baillie KJ. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. 395(10223) 473-475, 2020 doi.org
 152. Shang L, Zhao J, Du R, Cao B. On the use of corticosteroids for 2019-nCoV pneumonia. 395(10225) 638-684, 2020 doi.org
 153. Heneghan C, Aronson J, Hobbs R et al. Rapidly managing pneumonia in older people during a pandemic. The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Hämtad 2020-03-25 www.cebm.net
 154. FAQ till koagulationskonsult. Karolinska Sjukhuset. Uppdaterad 2020-04-29. Hämtad 2020-06-15. www.karolinska.se
 155. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa. Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO. Publicerat 2020-04-27. Hämtad 2020-04-27.
 156. Janusinfo, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Publicerad 2020-04-17, uppdaterad 2020-04-23. Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19. Hämtad 2020-04-27. janusinfo.se
 157. Helms J, Tacquard C, Severac F et al. High risk of thrombosis in patients in severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study. Intensive Care Medicine (2020); DOI: 10.1007/s00134-020-06062-x DOI
 158. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19. The New England Journal of Medicine. May 21, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2015432 DOI
 159. Paranjpe I, Fuster V, Lala A. Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients with COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020 May 06. Epublished DOI:10.1016/j.jacc.2020.05.001 DOI
 160. Tang N, Bai H, Chen X et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy
 161. Pesavento R, Ceccato D, Pasquetto G, et al. The hazard of (sub)therapeutic doses of anticoagulants in non-critically ill patients with Covid-19: the Padua province experience published online ahead of print, 2020 Jul 21. J Thromb Haemost. 2020;10.1111/jth.15022. doi:10.1111/jth.15022 PMID: 32692874 PubMed
 162. The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Vitamin D: A rapid review of the evidence for treatment or prevention in COVID-19. May 1 2020. Hämtad 2020-05-18. www.cebm.net
 163. Fowler AA, Truwit JD, Hite RD, et al. Effect of vitamin C infusion on organfailure and biomarkers of inflammation and vascular injury in patients withsepsis and severe acute respiratory failure: the CITRIS-ALI randomizedclinical trial. JAMA 2019; 322: 1261–70.
 164. Cheng RZ. Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)?. Med Drug Discov. 2020;5:100028. doi:10.1016/j.medidd.2020.100028 DOI
 165. Moskowitz A, Huang DT, Hou PC, et al. Effect of Ascorbic Acid, Corticosteroids, and Thiamine on Organ Injury in Septic Shock: The ACTS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(7):642–650. doi:10.1001/jama.2020.11946 DOI
 166. Carr AC. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Crit Care. 2020;24(1):133. Published 2020 Apr 7. doi:10.1186/s13054-020-02851-4. PMID: 322649623 PubMed
 167. Svensk Reumatologisk Förening. Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19. Hämtad 2020-03-19 svenskreumatologi.se
 168. American College of Rheumatology, Frequently Asked Questions. Hämtad 2020-03-19. www.rheumatology.org
 169. European Society of Cardiology, Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers, 13 Mar 2020 Hämtad 2020-03-17 www.escardio.org
 170. Mehra MR, Desai SS, Kuy SR. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. The New England Journal of Medicine (NEJM). May 1, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007621 DOI
 171. European Medicines Agency (EMA). Press release: "EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic" 2020-03-27. hämtad 2020-04-01. www.ema.europa.eu
 172. Inga nya rekommendationer från Läkemedelsverket angående febernedsättande läkemedel vid covid-19. Nyheter Läkemedelsverket. Hämtad 2020-03-19 www.lakemedelsverket.se
 173. European Medicines Agency EMA. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Press release 18/03/2020. Hämtad 2020-03-25 www.ema.europa.eu
 174. World Health Organization, WHO. Twitter account, official. Hämtad 2020-03-19 [url]https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128?
 175. Kow CS, Hasan SS. Meta-analysis of Effect of Statins in Patients with COVID-19. The American Journal of Cardiology. Published online: August 11, 2020. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.08.004
 176. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum. Undvik nebulisator inom sjukvården med anledning av covid-19. Publicerat 2020-04-08. Hämtad 2020-05-06.
 177. American Thoracic Society. Diagnosis and Management of COVID-19 Disease. Am J Respir Crit Care Med 2020. doin:10.1164/rccm.2020C1 www.atsjournals.org
 178. Walker A, Pottinger G, Scott A, Hopkins C. Anosmia and loss of smell in the era of covid-19 BMJ 2020; 370 :m2808 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2808
 179. Svenska Infektionsläkarföreningen. Uppdatering om COVID-19. Videomöte, upptaget är öppet för allmänheten. 21:a mars 2020. infektion.net
 180. https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-behandlingar-och-undersokningar-a-o/anopiva-solna/HBOT/
 181. Thibodeaux K, Speyrer M, Raza A, Yaakov R, Serena TE. Hyperbaric oxygen therapy in preventing mechanical ventilation in COVID-19 patients: a retrospective case series. J Wound Care. 2020;29(Sup5a):S4‐S8. PMID: 32412891. PubMed
 182. Socialstyrelsen. Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19. Pressmeddelande 2020-05-15. www.socialstyrelsen.se
 183. Socialstyrlesen. Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården Praktiskt kunskapsstöd till vård- och omsorgspersonal i regioner och kommuner. 2020-05-15. medibas.se
 184. Folkhälsomyndigheten. Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar. Publicerat 2020-04-01. Hämtad 2020-04-06. www.folkhalsomyndigheten.se
 185. Folkhälsomyndigheten. Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar. PUBLICERAT 22 SEPTEMBER 2020. www.folkhalsomyndigheten.se
 186. Chu DK, Aki E, Duda S. MScPhysical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. Published:June 01, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
 187. Jones Nicholas R, Qureshi Zeshan U, Temple Robert J, Larwood Jessica P J, Greenhalgh Trisha, Bourouiba Lydia et al. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19? BMJ 2020; 370 :m3223
 188. Clase CM, Fu EL, Ashur A et al. Forgotten Technology in the COVID-19 Pandemic. Filtration Properties of Cloth andCloth Masks: A Narrative Review. Mayo Clinic Proceedings 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.07.020
 189. Chen YJ, Qin G, Chen J et al. Comparison of Face-Touching Behaviors Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2016924. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16924 DOI
 190. Bae S, Kim M, Kim JY, et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020; Epub ahead of print 6 April 2020. doi: https://doi.org/10.7326/M20-1342
 191. Nussbaumer‐Streit B, Mayr V, Dobrescu AI. Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID‐19: a rapid review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No.: CD013574. DOI: 10.1002/14651858.CD013574. DOI
 192. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om covid-19. "hur länge ska jag stanna hemma?". Publicerad 2020-06-10, Hämtad 2020-06-11
 193. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4 DOI
 194. Hemilä H, Louhiala P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD005532. DOI: 10.1002/14651858.CD005532.pub3 DOI
 195. Flam B, Pasternak B. Pågående NOAK-användning tycks inte skydda mot svår covid-19. Läkartidningen 49-50/2020 lakartidningen.se
 196. Palliativt kunskapscentrum. Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (ny version 2020-03-30). Hämtad 2020-04-08. www.pkc.sll.se
 197. Hedman C, Bergström J, Fürst P. Stockholms Sjukhem: Palliativ vård. Version 2020-03-26 www.nrpv.se
 198. Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19. Folkhälsomyndigheten. 2020-03-17. Hämtad 2020-03-27. www.folkhalsomyndigheten.se
 199. Läkemedelsverket. Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19. Nyheter. Publicerad: 24 april 2020. Hämtad 2020-04-27. www.lakemedelsverket.se
 200. Försäkringskassan. Coronaviruset – det här gäller. Publicerad och hämtad 2020-10-26. www.forsakringskassan.se
 201. Lakartidningen. Gravida ska inte arbeta med covid-19-patienter. 2020-09-18 lakartidningen.se
 202. Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease published online ahead of print, 2020 Feb 28. Chin Med J (Engl). 2020;10.1097/CM9.0000000000000775. doi:10.1097/CM9.0000000000000775 DOI
 203. Allotey J, Stallings E, Bonet M, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320. Published 2020 Sep 1. PMID: 32873575 PubMed
 204. Folkhälsomyndigheten. Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga. Nyhet publicerad 2020-04-29. Hämtad 2020-04-29.
 205. Intensive Care National Audit and Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. Case Mix Programme Database. 20 March 2020 www.icnarc.org
 206. Folkhälsomyndigheten. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Hämtad 2020-05-27. www.folkhalsomyndigheten.se
 207. Ruan Q, Yang K, Wang W, et al. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. Epub 3 mar 2020. doi: 10.1007/s00134-020-05991-x. DOI
 208. Ahlberg M, Neovius M, Saltvedt S, et al. Association of SARS-CoV-2 Test Status and Pregnancy Outcomes. JAMA. Published online September 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.19124 DOI
 209. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3 DOI
 210. Helms J, Kremer S, Merdji H. Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection. Correspondance, The New England Journal of Medicine. April 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2008597 DOI
 211. Folkhälsomyndigheten, Information till riskgrupper om covid-19. Uppdaterat: 2020-07-02. Hämtad 2020-07-10. www.folkhalsomyndigheten.se
 212. Lokken EM, Huebner EM, Taylor G et al. Disease Severity, Pregnancy Outcomes and Maternal Deaths among Pregnant Patients with SARS-CoV-2 Infection in Washington State. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Published December 2020. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.12.1221
 213. Socialstyrelsen. Halvering av andelen döda bland dem som sjukhusvårdats för covid-19. Publicerad: 2020-11-24. Hämtad 2020-02-18. www.socialstyrelsen.se
 214. Socialstyrelsen. Statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland äldre efter boendeform. Dnr. 6.7-15552/2020 1. 2020-05-06. medibas.se
 215. Folkhälsomyndigheten. Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län. Artikelnummer: 20094-1. Reviderad 20-06-17. www.folkhalsomyndigheten.se
 216. Drefahl S, Wallace M, Mussino E, et al. Socio-demographic risk factors of COVID-19 deaths in Sweden: A nationwide register study. June 2020. doi:10.17045/sthlmuni.12420347.v3 DOI
 217. Cederberg J. Högsta dödstalet denna sida millennieskiftet. Läkartidningen, nyhet. Publicerad 2020-04-27. Hämtad 2020-04-29. lakartidningen.se
 218. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4683 DOI
 219. Yin S, Huang M, Li DDifference of coagulation features between severe pneumonia induced by SARS-CoV2 and non-SARS-CoV2. J Thromb Thrombolysis (2020). https://doi.org/10.1007/s11239-020-02105-8
 220. Cariou B, Hadjadj S, Wargny M et al.. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study.. Diabetologica 2020. pmid:doi.org/10.1007/s00125-020-05180-x
 221. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team . The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China CDC Weekly 2020; 2: 113-121. weekly.chinacdc.cn
 222. Arentz M, Yim E, Klaff L et al. Research letter: Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State. JAMA. Published online March 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4326 jamanetwork.com
 223. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020. www.who.int
 224. Zhou P, Huang Z, Xiao Y, Huang X, Fan X-G. Protecting Chinese Healthcare Workers While Combating the 2019 Novel Coronavirus. Infection Control & Hospital Epidemiology.:1-4. doi:10.1017/ice.2020.60 DOI
 225. FNOMCeO Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. Hämtad 2020-04-09- portale.fnomceo.it
 226. WHO: DEPARTMENT OF COMMUNICABLE DISEASE SURVEILLANCE AND RESPONSE. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). 2013. Hämtad 2020-03-20. www.who.int
 227. Allotey J, Stallings E, Bonet M. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3320
 228. Svensk Gastroenterologisk Förening. Råd till vårdgivare för patienter med leversjukdomar under COVID-19 pandemi. Leversjukdom och COVID-19 (2020-03-23).
 229. Svensk Gastroenterologisk Förening. Råd till vårdgivare för patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) under COVID-19 pandemin. Publicerat 2020-03-26. Hämtat 2020-03-26.
 230. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19. 2020-07-21 (Hämtad 2020-07-21). www.folkhalsomyndigheten.se
 231. Thålin C, Havervall S, Schmitz B. Pressmeddelande angående COMMUNITY-studien; Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader. www.ds.se
 232. Wajnberg A, Amanat F, Firpo A. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months.Science Vol. 370, Issue 6521, pp. 1227-1230DOI: 10.1126/science.abd7728 DOI
 233. CDC, Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network — United States, March–June 2020. Weekly / July 31, 2020 / 69(30);993-998
 234. Carfì A, Bernabei R, Landi F, et al. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA 2020. doi:10.1001/jama.2020.12603 DOI
 235. Klironomos S, Tzortzakakis A, Kits A. Nervous System Involvement in COVID-19: Results from a Retrospective Consecutive Neuroimaging Cohort. Published Online:Jul 30 2020 https://doi.org/10.1148/radiol.2020202791
 236. Wei XS, Wang X, Niu YR, et al. Diarrhea is associated with prolonged symptoms and viral carriage in COVID-19 published online ahead of print, 2020 Apr 17. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020;S1542-3565(20)30526-7. PMID: 32311512 PubMed
 237. Marquès M, Domingo JL. Contamination of inert surfaces by SARS-CoV-2: Persistence, stability and infectivity. A review. Environ Res. 2021;193:110559. doi:10.1016/j.envres.2020.110559 DOI
 238. Socialstyrelsen. Statistik över antal avlidna i covid-19. Publicerad 2020-04-27. Hämtad 2020-04-27.
 239. World Health Organization, WHO. Situation reports, nr 64. Hämtad 2020-03-25 www.who.int
 240. Folkhälsomyndigheten. Första resultaten om antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare. Publicerat 18 juni 2020. www.folkhalsomyndigheten.se
 241. Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga. Statens veterinärmedicinska anstalt. Uppdaterad 2020-06-13. Hämtad 2020-06-15. www.sva.se
 242. Liu M, He P, Liu HG, et al. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020;43(3):209–214. PMID: 32164090. PubMed
 243. Mark J. Mulligan, Kirsten E. Lyke, Nicholas Kitchin. Phase 1/2 Study to Describe the Safety and Immunogenicity of a COVID-19 RNA Vaccine Candidate (BNT162b1) in Adults 18 to 55 Years of Age: Interim Report. PREPRINT medRxiv
 244. Sahin U, Muik A, Derhovanessian E. Concurrent human antibody and TH1 type T-cell responses elicited by a COVID-19 RNA vaccine. PREPRINT medRxiv
 245. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. The Lancet. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4
 246. Zhu F-C, Guan X-H, Li Y-H. Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet. Published: July 20, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31605-6
 247. Li R, Pei S, Chen B, Song Y et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science 16 Mar 2020: eabb3221 DOI: 10.1126/science.abb3221 DOI
 248. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19. Hämtad 2020-03-18 www.folkhalsomyndigheten.se
 249. Alzamora MC, Paredes T, Caceres D, Webb CM, Valdez LM, La Rosa M. Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission published online ahead of print, 2020 Apr 18. Am J Perinatol. 2020;10.1055/s-0040-1710050. PMID: 32305046. PubMed
 250. Folkhälsomyndigheten. Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus. Publicerat 2020-05-20. Hämtat 2020-05-28. www.folkhalsomyndigheten.se
 251. Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19. AC Horne, L Nordenhäll. Läkartidningen. 2020;117:20094
 252. Svensk barnreumatologisk förening. Utlåtande från Svensk barnreumatologisk förening till Barnläkarföreningen, BLF, angående Covid-19. Publicerad 2020-04-29. Hämtad 2020-05-06. medibas.se
 253. European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. Hämtad 2020-01-29. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
 254. WHO, Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 22 Hämtad 2020-02-12 www.who.int
 255. Försäkringskassan. Coronaviruset – det här gäller. Uppdaterad 2020-07-08. Hämtad 2020-07-10.
 256. Regeringskansliet. Pressmeddelande: Smittbärarpenning till personer som bor med bekräftat smittade i covid-19. Publicerad 2020-10-02. Hämtad 2020-10-20. www.regeringen.se
 257. Korea Centers for Disease Control & Prevention. Press release. www.cdc.go.kr
 258. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The New England Journal of Medicine (NEJM). May 22, 2020DOI: 10.1056/NEJMoa2007764 DOI
 259. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026. doi: 10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198. PubMed
 260. COVID Symptom Study. How long does COVID-19 last? Kings College London, 2020. https://covid19.joinzoe.com/post/covid-long-term?fbclid=IwAR1RxIcmmdL-EFjh_aI-
 261. Zhu FC, Li YH, Guan XH. Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial. May 22, 2020. doi.org
 262. Leach S. Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång. Medicinsk kommentar. Läkartidningen 2020;117:F3MZ. lakartidningen.se
 263. Oxford University. Recovery, Randomized evaluation of Covid-19 therapy. 16 June 2020. www.recoverytrial.net
 264. Siddiqi A, Hasan K. et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States: Clinical-Therapeutic Staging Proposal The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 0, Issue 0 www.jhltonline.org
 265. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19, version 13. 2020-05-27. www.folkhalsomyndigheten.se
 266. Folkhälsomyndigheten. Uppdrag för utökad diagnostik av covid-19. Nyhet 2020-03-31. Hämtad 2020-04-07.
 267. Svensson M. Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar. Läkartidningen. 2020;117:F3UD.
 268. Lurie N, Saville M, Hatchett R, et al. Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. N Engl J Med 2020. doi:10.1056/NEJMp2005630 DOI
 269. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsstrategi för covid-19. Hämtad 2020-03-18. www.folkhalsomyndigheten.se
 270. McIntosh K, Hirsch MS, Bloom A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). UpToDate, hämtad 2020-03-19. www.uptodate.com
 271. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036 DOI
 272. Grein J, Ohmagari N, Shin D. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. The New England Journal of Medicine (NEJM). April 10, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007016 DOI
 273. CDC. Pregnancy & Breastfeeding. Information about Coronavirus Disease 2019. 2020-03-17 (Hämtad 2020-03-17). www.cdc.gov
 274. Folkhälsomyndigheten. Antal fall av covid-19. Hämtad 2020-03-20 www.folkhalsomyndigheten.se
 275. FDA. CytoSorb® Approved by FDA for Emergency 300 mL Device Treatment of COVID-19. www.fda.gov
 276. Folkhälsomyndigheten. Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. 10 mars 2020 (Hämtad 2020-03-11). www.folkhalsomyndigheten.se
 277. Socialstyrelsen. Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Mars 2020. Hämtad 2020-03-27. www.socialstyrelsen.se
 278. Qifang Bi, Yongsheng Wu, Shujiang Mei, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv 2020. ePub ahead of print and peer-review. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20028423 www.medrxiv.org
 279. Baud D, QI X, Nielson-Saines, Musser D. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis 2020 Published Online March 12, 2020 www.thelancet.com
 280. Dong Y, Mo X, Hu Y et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics 2020:e20200702. doi:10.1542/peds.2020-0702 DOI
 281. Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z

Sakkunniga

 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.