Covid-19 (SARS-CoV-2)

  • Definition:Sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 
  • Förekomst:Startade i Kina i slutet av 2019. Klassas som en pandemi. Världskarta uppdaterad förekomst finns hos WHO.
  • Symtom:Brett spann, allt från asymtomatiska personer till livshotande symtom. Förkylningssymtom är vanligt förekommande i form av torrhosta, trötthet, feber. I vissa fall andningssvårigheter, muskelvärk, GI-symtom. Bortfall av lukt och smak.
  • Kliniska fynd:Brett spektrum, inga fynd till allvarlig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta. 
  • Diagnostik:PCR kan detektera viruset. Främst nasopharynxprov, svalgprov eller kombinerat.
  • Behandling:Majoriteten kan egenvårda hemma med symtomlindring. En andel blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård med syrgas. Ingen bevisat effektiv läkemedelsbehandling finns än, även om vissa behandlingar tycks förkorta förloppet.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Sakkunniga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.