Postcovid, långvariga symtom vid covid-19, långtidscovid

 • Definition:Finns ingen enhetlig definition än. Personer med förmodad covid-19 som har symtom efter 3 veckor kan räknas in som gruppen med långvariga symtom.
 • Förekomst:Runt 10 % eller mer av de som testat positivt för SARS-CoV-2 verkar ha symtom mer än 3 veckor efter debuten.
 • Symtom:Hosta, låggradig feber och trötthet verkar vara vanligt förekommande.
 • Kliniska fynd:Oftast få undersökningsfynd. Utslag hos vissa. Svårkontrollerad diabetes och tromboembolism har också setts. 
 • Diagnostik: Bör främst inriktas på att utesluta differentialdiagnoser till patientens besvär.
 • Behandling: Symtomatisk. Andningsövningar för de med respirationssymtom. Paracetamol vid behov. Fysisk aktivitet i upptrappning kan gagna vissa individer. 

Basfakta

Definition

 • Det finns en del personer som drabbas av långvarigt efterförlopp vid covid-19:
  • Alla har inte haft ett positivt covid-19 test då testkapaciteten i början av pandemin var låg
  • Både långvariga symtom samt symtom som kommer och går har rapporterats
 • Socialstyrelsen föreslår att man grovt delar in postcovid i två grupper:1
  • Personer som haft en lindrig primärinfektion och inte behövt sjukhusvård
  • Personer som haft en svår infektion och behövt sjukhusvård, oftast på grund av andningen. Denna grupp skiljs åt från postintensivvårdssyndrom
 • SBU:s avgränsningar i sin rapport kring långvariga symtom efter covid-19:
  • Symtom efter 6 veckor (42 dagar)2
 • BMJ föreslår en definition:
  • Post-akut covid-19 innebär symtom mer än tre veckor räknat från debut av symtom
  • Kronisk covid-19 innebär besvär mer än 12 veckor
  • De föreslår att ett positivt PCR-test inte behövs för diagnosen då det inte funnits god testkapacitet hela vägen och risken för falskt negativa test varit stor 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.