Riskbedömningar före operation

Basfakta

Bakgrund

  • Trots betydande framsteg inom anestesiologi och kirurgi är större kirurgiska ingrepp fortfarande förenade med en viss morbiditet och mortalitet samt behov av sjukhusvistelse.
  • Det finns många och komplicerade förklaringar bakom komplikationer till kirurgiska ingrepp, men några av de viktigaste är organdysfunktion, komorbiditet och olika riskfaktorer.
  • Här följer en sammanfattning av olika riskfaktorer.

Rökning och alkohol

Antitrombotisk behandling

Vid leversjukdom

Vid adipositas

Vid hjärtsjukdom

Vid njursjukdom

Vid lungsjukdom

Vid graviditet

Vid läkemedels- och narkotikamissbruk

Vid malnutrition

Vid fysisk inaktivitet


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.