Preoperativ bedömning före anestesi

Basfakta

Definition

  • Överordnat mål för den preoperativa bedömningen är att reducera risken för peroperativ morbiditet.1-2
  • Kardiovaskulära komplikationer är den vanligaste orsaken till peroperativ morbiditet och mortalitet.3

Undersökningen

Återupplivningsberedskap

Särskilda förhållningsregler

Fasta

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.