Övervikt och fetma

Basfakta

Definition

 • Ökad mängd kroppsfett.1
 • Kroppsmasseindex ( BMI) används som ett objektivt mått för att bedöma totalt kroppsfett:2
  • BMI definieras som vikt/längd2 (kg/m2
   • BMI 18,5–24,9 definieras som normalvikt
   • BMI 25,0–29,9 definieras som övervikt
   • BMI ≥30 definieras som fetma och är förknippat med ökad hälsorisk
  • En svaghet vid användning av BMI är att detta värde inte skiljer på fett- och muskelmassa, och inte heller berättar om individens sjuklighet som kan variera enormt vid samma BMI-nivå

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.