Sömnlöshet, insomni

  • Definition:En subjektiv känsla av dålig sömn trots tillrättalagda förhållanden, och som ger nedsatt funktion dagtid.
  • Förekomst:Vanlig problemställning i primärvården. 10 % av den vuxna befolkningen beräknas ha besvär med sömnen.
  • Symtom:Insomni kan uppträda sekundärt till både psykiska och medicinska tillstånd. Cirka hälften av de med insomni har en samtida psykisk sjukdom – vanligast är ångest eller depression.
  • Kliniska fynd:Vissa patienter kan ha synliga tecken på sömnbrist, men oftast finns det en avsaknad av kliniska fynd.
  • Diagnostik:Blodprover kan i vissa fall vara relevant särskilt för differentialdiagnostik. Sömndagbok bör användas för att rikta behandlingen mot långvariga sömnproblem. 
  • Behandling:Behandlingen kan vara att ge sömnhygieniska råd, kognitiv beteendeterapi kan också hjälpa. Läkemedel kan behöva ges, andra handsval.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.