Hjärtsvikt, akut

 • Definition:Hastigt uppkomna/försämring av symtom och tecken på hjärtsvikt. 
 • Förekomst:Relativt vanlig komplikation till kronisk hjärtsvikt. Vanligen äldre personer. 
 • Symtom:Vilodyspné, takykardi, palpitationer. Torrhosta. Oro och eventuell förvirring. Symtomen förvärras vid plant sängläge.
 • Kliniska fynd:Ödem och ibland tecken på hypoperfusion. Takypné och cyanos förekommer. Nedsatt Sa02. Ofta grova rosslande ljud och pipande ljud vid utandning generaliserat över båda lungfälten. Ofta högt blodtryck, halsvenstas. 
 • Diagnostik:Diagnosen baseras på en helhetsbedömning baserad på anamnes, kliniska fynd och kompletterande undersökningar såsom blodprover, röntgen av thorax, EKG och ekokardiografi.
 • Behandling:Beror på utlösande orsaker och typ av akut hjärtsvikt. Ofta behandling med syrgas och diuretika.

Basfakta

Definition

 • Enligt den Europeiska kardiologföreningen, ECS:1
  • Akut hjärtsvikt definieras som hastigt uppkomna eller försämring av symtom och tecken på hjärtsvikt
  • Akut hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd och kräver omgående behandling
 • Det finns ett stort antal klassificeringar av akut hjärtsvikt:
  • Baserad på blodtryck som kan vara lågt (<90 mmHg), normalt (90–140 mmHg) eller högt (>140 mmHg):
   • Lågt blodtryck har en dålig prognos men förekommer hos enbart 5–8 % av patienter med akut hjärtsvikt
  • Baserad på faktorer som är allvarliga och som behöver korrigeras omedelbart:
   • Akut koronart syndrom
   • Hypertensiv kris
   • Allvarliga arytmier
   • Akuta mekaniska tillstånd (till exempel trombos, klaffel, dissektion)
   • Lungemboli
  • Baserad på den kliniska bilden:
   • Varm-torr: Inga tecken på stas, inga tecken på hypoperfusion (vanligast)
   • Varm-våt: Tecken på stas, inga tecken på hypoperfusion
   • Kall-torr: Inga tecken på stas, tecken på hypoperfusion
   • Kall-våt: Tecken på hypoperfusion och tecken på stas
   • Tecken på hypoperfusion är kalla, svettiga extremiteter; oliguri, förvirring, svindel och ett lågt pulsstryck (skillnad mellan systoliskt och diastoliskt tryck), acidos, förhöjt kreatininvärde
   • Tecken på stas är lungödem med dyspné, ortopné, perifer bilateral ödem, venhalsstas, hepatomegali, ascites, hepatojugular reflux
 • Andra begrepp:
  • Akut dekompenserad hjärtsvikt:
  • Akut lungödem:
  • Kardiogen chock:
  • Svikt med hög minutvolym:
  • Högersidig hjärtsvikt:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.