Idiopatisk lungfibros

Sammanfattning

 • Definition:Idiopatisk lungfibros (IPF) är ett tillstånd med gradvis ökande fibros i lungorna. Etiologin är okänd.
 • Förekomst:Relativt sällsynt. Prevalensen (USA) är beräknad till 14–43 per 100 000 per år och ökar med åldern. Diagnosen ställs oftast i 60-årsåldern.
 • Symtom:Huvudsymtomen är kroniska besvär med gradvist ökande andnöd och hosta.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara vilodyspné, takypné, trumpinnefingrar och cyanos.
 • Diagnostik:Viktiga diagnostiska undersökningar är DT av torax, spirometri, bronkoskopi med kryobiopsi och eventuellt torakoskopisk lungbiopsi.
 • Behandling:Nya läkemedel (pirfenidon och nintedanib) har visat sig kunna bromsa sjukdomsutvecklingen något. Lungtransplantation kan vara aktuellt.

Basfakta

Definition

 • Idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis), är en sällsynt, idiopatisk och livshotande sjukdom som utvecklas gradvis. Tillståndet karakteriseras av inflammation och ärrvävnad i lungorna, tilltagande dyspné och väsentligt förkortad livslängd.
 • IPF är det vanligaste tillståndet (drygt hälften) bland de idiopatiska interstitiella pneumonierna (IIP).1
 • Den histopatologiska bilden vid IPF är så kallad "usual interstitial pneumonia" (UIP).
 • IIP delas in i:1
  • Huvudsakliga IPP:
   • Idiopatisk lungfibros (IPF)
   • Icke-specifik interstitiell pneumoni (NSIP)
   • Deskvamativ interstitiell pneumoni (DIP)
   • Respiratorisk-bronkiolit associerad interstitiell lungsjukdom (RB-ILD)
   • Kryptogen organiserad pneumoni (COP)
   • Akut interstitiell pneumoni (AIP)
  • Ovanliga IPP:
   • Idiopatisk lymfocytär interstitiell pneumoni (LIP)
   • Idiopatisk pleuroparenchymal fibroelastos (PPFE)
  • Oklassificerbar IIP

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos 

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.