Astma hos ungdom och vuxen

Sammanfattning

 • Definition: En heterogen sjukdom som kännetecknas av återkommande luftvägssymtom såsom pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet, hosta som varierar över tid tillsammans med en variabel luftvägsobstruktion.
 • Förekomst: Prevalensen av astma är ungefär 10 %. Incidensen är högst under barndomen.
 • Anamnes: I anamnesen är ärftlighet och uppgifter om utlösande faktorer viktiga delar. 
 • Symtom:Pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet, hosta och allergiska symtom är vanligt förekommande symtom.
 • Kliniska fynd: Oftast inga särskild fynd vid stabil sjukdom. Spridda, högfrekventa pipljud med olika tonhöjd och längd, nedsatt saturation och tecken på allergi kan förekomma under försämringar av astma.
 • Diagnostik:Astma är en klinisk diagnos men dynamisk spirometri är en viktig del av diagnostiken. Fynd av reversibel obstruktion stödjer diagnosen. PEF-mätningar kan också användas.
 • Behandling: Behandling består av icke-farmakologiska åtgärder såsom patientutbildning, undvikande av utlösande faktorer och rökavvänjning och farmakologiska åtgärder med luftrörsvidgande och antiinflammatoriska läkemedel.

Se även vårt dokument om akut astma hos ungdom och vuxen.

Basfakta

Definition 

 • Astma är en heterogen sjukdom, där en kronisk luftvägsinflammation oftast föreligger:1
  • Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna där särskilt mastceller, eosinofila granulocyter och T-lymfocyter är involverade
  • Inflammationen leder till att luftvägarna blir överkänsliga, hyperreaktiva och drar ihop sig
  • Sjukdomen kännetecknas av återkommande luftvägssymtom såsom pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet och hosta som varierar över tiden tillsammans med en variabel luftvägsobstruktion
 • Bronkiell hyperreaktivitet:
  • Utgör ett överdrivet kontraktilt svar av luftvägarna i reaktion på diverse stimuli av kemisk, fysisk, termisk eller immunologisk art
  • Bronkiell hyperreaktivitet förekommer hos alla astmapatienter men kan också förekomma utan samtidig astmadiagnos
  • Behandlas på samma sätt som astma 
 • Vanliga typer av astma är:  

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.