Kronisk bronkit

Sammanfattning

  • Definition:Produktiv hosta dagligen under minst tre månader två på varandra följande år.
  • Förekomst:Ökad slemproduktion i luftvägarna kan uppkomma vid långvarig exponering för ett flertal olika luftburna agens, till exempel tobaksrök, avgaser, höga halter av luftföroreningar och inom yrken som gruvarbete och lantbruk.
  • Symtom:Prevalensen av symtomet kronisk produktiv hosta är cirka 6–7 %.
  • Kliniska fynd:Diagnosen ställs på anamnesen: Kronisk produktiv hosta dagligen under tre månader två på varandra följande år.
  • Diagnostik:Lungröntgen, spirometri och ibland andra undersökningar kan behövas för att utesluta andra tillstånd med liknande symtom.
  • Behandling:Behandlingen består i att avbryta fortsatt exponering för utlösande agens. Detta innebär ofta hjälp till rökstopp. Mukolytika kan prövas.

Basfakta

Definition

  • Definitionen av kronisk bronkit är produktiv hosta (slemupphostningar) dagligen under minst tre månader i två på varandra följande år.
  • Diagnosen kronisk bronkit baseras på rent anamnestiska uppgifter. Observera att diagnosen inte inkluderar lungfunktionsbestämning.
  • Kronisk bronkit är en uteslutningsdiagnos vilket innebär att andra tänkbara orsaker till en liknande sjukdomsbild (kronisk slemhosta) ska uteslutas innan diagnosen ställs.
  • Termen bronkit har använts sedan flera hundra år men det var först på 1950-talet som begreppet kronisk bronkit som uttryck för kronisk slemhosta kom i mer allmänt bruk.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.