Allergisk alveolit

Basfakta

Definition

  • Hypersensitivitetspenumonit, fågelskötarsjuka, tröskdammlunga.
  • Exogen allergisk alveolit definieras som en grupp av diffusa parenkymala lungsjukdomar orsakade av en immunologiskt betingad inflammation sekundär till upprepad inhalation av organiskt damm, bland annat svamp, bakterier, djurproteiner och annat animaliskt damm.1
  • Allergisk alveolit är en interstitiell och alveolär inflammatorisk sjukdom som påverkar de perifera lungdelarna. Tillståndet uppfattas som ett syndrom med varierande intensitet, klinisk presentation och förlopp snarare än som en enkel, enhetlig sjukdom.2-3
  • Det skiljs mellan en akut, en subakut och en kronisk form.
  • Yrkesorsakad allergisk alveolit:
    • Är en lungsjukdom som beror på inhalation av antigener från arbetsplatsen4
  • Fågelskötarsjuka:
    • Räknas som den globalt näst vanligaste orsaken till allergisk alveolit

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.