Atelektas

Basfakta

Definition

  • Sammanfallen, lufttom lungvävnad.
  • Atelektas kan orsaka både akuta och kroniska lunginfiltrat.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.