Lungcancer

  • Definition:Alla cancerformer i lungor och bronker.
  • Förekomst:Cirka 4 200 nya fall årligen, jämnt fördelad mellan könen. 
  • Symtom:Tidiga symtom är hosta och hemoptys. Senare i förloppet kan symptomen vara bröstsmärtor, dyspné, lunginflammation, trötthet och viktnedgång.  
  • Kliniska fynd:Varierar och kan ibland vara helt frånvarande.Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Lungröntgen eller datortomografi ligger oftast till grund för misstanken om lungcancer. Histologi/cytologi säkerställer diagnosen. 
  • Behandling:Kirurgi, cytostatika eller strålbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.