Lunghamartom

  • Definition:Ett hamartom är en godartad tumör i ett organ. Det består av vävnad som finns normalt på stället, men som växer på ett oorganiserat sätt.
  • Förekomst:Finns hos 0,025–0,32 % av befolkningen och är den vanligast förekommande benigna tumören i lungorna.
  • Symtom:Det flesta patienterna med hamartom är asymtomatiska.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis inga kliniska fynd.
  • Diagnostik:Ofta påvisas hamartomet av en tillfällighet vid lungröntgen. Diagnosen bekräftas med karakteristiska fynd på DT, ibland behövs finnålsaspiration för histologisk bedömning.
  • Behandling:Resektion görs av symtomatiska, snabbt växande hamartom eller om malignitet inte kan uteslutas. För övrigt är behandlingen enbart observation.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.