Eosinofil esofagit

  • Definition:Eosinofil esofagit är ett inflammatoriskt tillstånd i matstrupen som kännetecknas av eosinofil infiltration
  • Förekomst:Cirka 30 per 100 000 invånare, vanligast i 20–40 års ålder.
  • Symtom:Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.
  • Kliniska fynd:Inga specifika.
  • Diagnostik:Förutom symtom krävs för diagnos en histologisk bild som bekräftar tillståndet. Histologin ska inte kunna förklaras av andra tillstånd. 
  • Behandling:Kostbehandling, protonpumpshämmare och lokala steroider är vanliga behandlingsalternativ. Ofta behövs en långvarig behandling eftersom sjukdomen tenderar att recidivera utan behandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.