Crohns sjukdom

 • Definition:Kronisk inflammatorisk sjukdom med segmentell, transmural inflammation som kan påverka alla avsnitt av magtarmkanalen.
 • Förekomst:Incidensen i Sverige är cirka 10 per 100 000 per år och är högst i åldersgruppen 15–40 år.
 • Symtom:Beror på lokalisation och allvarlighetsgrad av inflammationen. Typiska symtom är buksmärtor, diarré, perianala besvär och viktminskning.
 • Kliniska fynd:Olika kliniska bilder. Vid kronisk inflammatorisk sjukdom finns ofta fokal palpationsömhet i höger nedre kvadrant. Intestinal obstruktion, fistelbildning, perianal sjukdom och extraintestinala manifestationer (hud, ögon, leder, lever, osteoporos, tillväxthämning hos barn) kan förekomma.
 • Diagnostik:Kalprotektin i avföring är vanligtvis förhöjt. CRP kan vara förhöjt. Endoskopi med biopsier och bildundersökningar kan bekräfta diagnosen.
 • Behandling:Behandlingen inriktas på näringstillstånd, symtomkontroll och specifik läkemedelsbehandling för att minska sjukdomsaktivitet och komplikationer.

Basfakta 

Definition

 • Crohns sjukdom är en segmentell, transmural inflammation som kan påverka alla avsnitt av magtarmkanalen, från munhålan till anus.1
 • Inflammationen leder ofta till utveckling av stenoser, fistlar, abscesser och ulcerationer.
 • Hos 25 % ses endast kolit, hos 50 % både kolit och tunntarmspåverkan och hos 25 % endast tunntarmspåverkan:
  • Det är vanligare med total kolit bland barn vid insjuknandet än vad det är bland vuxna
  • Vanligaste lokalisationerna är i terminala ileum och perianalt
 • Den kliniska bilden är varierande, och beror på lokalisation, utbredning, sjukdomsaktivitet och komplikationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.