Synkope (svimning)

Basfakta

Definition

  • En plötsligt insättande medvetandeförlust, från några sekunders till maximal 5 minuters varaktighet, orsakad av övergående cerebral hypoperfusion, med spontan återhämtning utan intervention.1-2
  • Synkope och svimning är synonyma begrepp men svimning används oftare för vasovagal orsak.
  • Ingår i en större sjukdomsgrupp som benämns som övergående medvetandeförlust:
    • Definieras som högst 5 minuter med medvetandeförlust med abnormal motorisk kontroll, minskad respons på externa stimuli och amnesi under medvetandeförlust2
  • Det är viktigt att skilja synkope från yrsel (utan medvetslöshet).3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Riskstratifiering

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.