Stroke och TIA

  • Definition:Stroke är ett samlingsnamn för akuta neurologiska symtom (plötsligt insättande fokalt eller globalt bortfall av kroppsfunktioner), som orsakas av rubbningar i hjärnans blodcirkulation. Stroke delas in i intracerebrala blödningar (inklusive subaraknoidalblödning) och ischemisk stroke. TIA är ett övergående bortfall av kroppsfunktioner inom 24 timmar.
  • Förekomst:25 000–30 000/år personer i stroke och 10 000/år i TIA.
  • Symtom:Akut (sekunder–minuter) uppkomst av fokala neurologiska symtom (ibland efter uppvaknande) är den viktigaste uppgiften i anamnesen. Vanliga symtom är svaghet i arm/ben och egenrapporterad språkstörning.
  • Fynd:Unilateral pares i arm/ben, språkstörning (dysfasi, dysartri) och ataxi är vanligast som fynd.
  • Diagnostik:Vid misstanke om stroke/TIA bör patienter remitteras direkt till akutsjukhus. Radiologisk undersökning är en viktig del av diagnostiken. Utredning av eventuell orsak till stroke/TIA görs på sjukhus.
  • Behandling:Vid ischemisk stroke trombolys/trombektomi, vid intracerebral blödning blodtryckssänkning och eventuellt korrektion av blödningsbenägenhet. Sekundärprofylax. Strokerehabilitering.

Basfakta

Definition

  • Stroke är ett samlingsnamn för akuta neurologiska symtom (plötsligt insättande fokalt eller globalt bortfall av kroppsfunktioner), som orsakas av rubbningar i hjärnans blodcirkulation (WHO).1-2
  • Om förlusten av kroppsfunktionerna varar i mindre än 24 timmar används beteckningen transitorisk ischemisk attack, TIA.
  • Se eget dokument om rehabilitering av stroke och dess olika komplikationer.

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.