Multipel skleros (MS)

Sammanfattning

 • Definition: MS karakteriseras kliniskt av avgränsade episoder med fokala angrepp på hjärna, n. optikus och ryggmärg, alternativt en gradvis ökning av funktionsförlust (progression) eller kombinationer av dessa.
 • Förekomst: Cirka 20 000 personer lever med MS i Sverige (prevalens 190/100 000). Vanlig ålder för symtomdebut är 20–45 år och mer än dubbelt så många kvinnor som män drabbas.
 • Symtom: Vanliga besvär är förlamningar med spasticitet och smärtsamma spasmer, ataxi och dysartri, sensoriska symtom, sfinktersymtom, fatigue, depression, kognitiv svikt och paroxysmala symtom som trigeminusneuralgi.
 • Kliniska fynd: Pareser, stegrade reflexer, Babinskis tecken, ataxi, sensoriska bortfall, diplopi, papillpåverkan.
 • Diagnostik: Diagnosen baseras på anamnes och klinisk neurologisk undersökning, MR och vanligtvis likvoranalys.
 • Behandling: Behandlingen riktas mot akuta skov, förebyggande av skov och progression (kliniskt och MR-mässigt), behandling av symtom och rehabilitering. 

Basfakta

Definition

 • Multipel skleros är en huvudsakligen inflammatorisk demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet.
 • Kliniskt karakteriseras sjukdomen av episoder med fokala angrepp på hjärna, n. optikus och ryggmärg följt av perioder med mindre symtom (= skovvis MS), alternativt en gradvis ökning av funktionsförlust (= progressiv MS, vilken kan indelas i primär- eller sekundärprogressiv typ) eller kombinationer av dessa. Förloppstyperna delas sedan in utifrån om sjukdomsaktivitet (skov och/eller nya eller större T2-lesioner eller kontrastladdande T1-lesioner på MR) och/eller sjukdomsprogress (ökning av funktionsbortfall oberoende av skov) föreligger. 
 • De senaste diagnoskriterierna (2017):1
  • Bidrar till att diagnosen ställs snabbare efter sjukdomsdebut och till att patienterna snabbare kan få erbjudande om tillgänglig behandling
  • Tyngdvikten läggs på en objektiv demonstration av lesioner som är disseminerade i både tid och rum i centrala nervsystemet

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.