Epilepsi

  • Definition:Epilepsi innebär en varaktig benägenhet att få oprovocerade epileptiska anfall. Anfallen klassificeras utifrån om det har fokal (begränsar sig till en hjärnhalva) eller generaliserad (involverar bägge hjärnhalvor) start. 
  • Förekomst:Prevalensen i Sverige uppskattades till 0,62% år 2005 och 0,88% år 2011, vilket talar för att det finns cirka 88 000 personer med epilepsi i Sverige. Livstidsprevalensen uppges till 3 %, men cirka 70 % av dessa går i remission.
  • Symtom:Anfall med generaliserade kramper och akut medvetandeförlust, korta medvetandeförluster utan kramper (absenser), eller fokala symtom utan eller med medvetandeförlust.
  • Kliniska symtom:Undersökning utan anfall kan identifiera neurologiska skador, men är ofta normal.
  • Diagnostik:Anamnes, blodprover, EEG, MRT hjärna.
  • Behandling:Läkemedel i första hand. Kirurgi och andra behandlingsformer kan bli aktuella i vissa fall.

Basfakta 

Definition

Diagnos 

Behandling 

Graviditet och förlossning

Förlopp, komplikationer och prognos 

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.