Epilepsi

  • Definition:Epilepsi innebär en varaktig benägenhet att få oprovocerade epileptiska anfall. Anfallen klassificeras utifrån om det har fokal (begränsar sig till en hjärnhalva) eller generaliserad (involverar bägge hjärnhalvor) start. 
  • Förekomst:Prevalensen i Sverige uppskattades till 0,62% år 2005 och 0,88% år 2011, vilket talar för att det finns cirka 88 000 personer med epilepsi i Sverige. Livstidsprevalensen uppges till 3 %, men cirka 70 % av dessa går i remission.
  • Symtom:Anfall med generaliserade kramper och akut medvetandeförlust, korta medvetandeförluster utan kramper (absenser), eller fokala symtom utan eller med medvetandeförlust.
  • Kliniska symtom:Undersökning utan anfall kan identifiera neurologiska skador, men är ofta normal.
  • Diagnostik:Anamnes, blodprover, EEG, MRT hjärna.
  • Behandling:Läkemedel i första hand. Kirurgi och andra behandlingsformer kan bli aktuella i vissa fall.

Basfakta 

Definition

Diagnos 

Behandling 

Graviditet och förlossning

Förlopp, komplikationer och prognos 

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Filmer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.