Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven

  • Definition:Skada på den sensoriska hudnerven anterolateralt på låret.
  • Förekomst: Incidens är 33 fall per 100 000 patientår.
  • Symtom:Domningar, parestesier och smärta i nervområdet.
  • Kliniska fynd:Ibland nedsatt sensorik anterolateralt på låret. Positivt bäckekompressionstest. Normal benstyrka.
  • Diagnostik:Baseras på typiska symtom och fynd. Kompletterande undersökningar är sällan nödvändigt. EMG kan göras vid misstanke om utfyllnad retroperitonealt eller roteffektion.
  • Behandling:Tillståndet går ofta över spontant. I svåra fall kan det bli aktuellt med nervblockad eller kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Benämns även meralgia parestetica.
  • Skada på den nerv som försörjer huden anterolateralt på låret.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.