Lesion av supraskapularisnerven

Basfakta

Definition

  • Benämns även infraspinatussyndrom.1
  • Skada på supraskapularisnerven kan försvaga m. infraspinatus, i undantagsfall även supraspinatus så att utåtrotation, ibland även abduktion i skuldran försvagas.2
  • Neuropati i skapula är en ovanlig orsak till smärta och svaghet i skuldran och kan därför lätt förbises som etiologisk faktor.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.