Postkommotiosyndrom

Basfakta

Definition

  • Postkommotiosyndrom är ett vanligt följdtillstånd efter en traumatisk hjärnskada.
  • Det är ett symtomkomplex som omfattar huvudvärk, yrsel, neuropsykiatriska symtom och kognitiva rubbningar.1-2
  • Postkommotiosyndromet uppstår vanligtvis efter en lindrig hjärnskada, men syndromet kan också uppträda efter måttliga och allvarliga hjärnskador, samt efter pisksnärtskador.
  • En lindrig hjärnskada uppstår efter trubbigt trauma och definieras vanligtvis som lindrig i enlighet med Glasgow Coma Scale.
  • Hjärnskakning (commotio) är en typ av lindrig hjärnskada och är en traumainducerad förändring av mentalt status, med eller utan medvetandepåverkan.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.