Subduralhematom

 • Definition:Hematom som dissekerar araknoidea från dura och som vanligen orsakas av avslitna bryggvener på grund av snabb rörelse vid trauma.
 • Förekomst:Drabbar 1–20 per 100 000 personer per år. I åldersgruppen 70–79 år är incidensen särskilt hög.
 • Symtom:Vid akut subduralhematom kan patienten vara medvetslös. Vid kroniskt subduralhematom är symtomen ofta fluktuerande med huvudvärk, trötthet, ökat sömnbehov, förvirring, minnessvårigheter och falltendens.
 • Kliniska fynd:Eventuellt medvetandesänkning, mentala förändringar och motorisk fokalneurologi, eventuellt pupilldilatation.
 • Diagnostik:DT-hjärna bekräftar diagnosen.
 • Behandling:Utsättning/reversering av antikogulantia och trombocytaggregationshämmare i akutskedet. I första hand kirurgisk behandling. Konservativ behandling kan användas vid små och asymtomatiska hematom

Basfakta

Definition

 • Ett subduralt hematom kan uppstå:
  • Akut – inom 72 timmar
  • Subakut – 3–7 dagar efter skadan
  • Kroniskt – utvecklas över flera veckor
 • Akut subduralhematom:
  • Är ofta kopplat till betydande skallskada
  • Är den vanligaste typen av traumatiskt intrakraniellt hematom och påvisas hos en av 4 som läggs in med medvetslöshet efter skallskada
 • Kroniskt subduralhematom:
  • Vanligtvis över de laterala och superiora delarna av hemisfärerna, är en kronisk blodansamling mellan kraniet och hjärnan, till följd av trauma
  • Utvecklas ofta gradvis under några veckor med ökande symtom från hjärnan
  • Ger ofta lateraliserade symtom, men kan – särskilt hos äldre patienter – också ge diffusa cerebrala symtom
 • Subduralhematom är den vanligaste typen av traumatisk intrakraniell blödning och utgör 50–60 % av alla akuta traumatiska intrakraniella hematom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.