ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

 • Definition:Nytillkommen och oförklarad trötthet som inte går att vila bort. Besvären ger väsentlig funktionsnedsättning och försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över 24 timmar. Flera potentiella tilläggssymtom. Varaktighet >6 månader. 
 • Förekomst:Studier baserade på restriktiva diagnoskriterier talar för en prevalens på 0,2–0,4 %. Sjukdomsdebut ofta vid 20–40 års ålder. Vanligast hos kvinnor.
 • Symtom: Utöver kärnsymtom beskrivna under Definition ses sömnstörning, influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, domningar, återkommande infektioner, autonoma symtom som hjärtklappning och ortostatism och problem med koncentration och minne.
 • Kliniska fynd:Inga specifika patologiska fynd kan genomgående påvisas i denna patientgrupp. Grundlig klinisk undersökning bör genomföras för att bedöma om någon annan underliggande sjukdom kan förklara patientens symtombild.
 • Diagnostik:De diagnoskriterier som rekommenderas i Sverige är Kanada-kriterierna. 
 • Behandling: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och anpassad träning (Graded Exercise Therapy – GET) kan ha positiv effekt bland patienter med ME/CFS. Det är dock svårt att dra slutsatser om behandlingseffekter eftersom de flesta behandlingsstudier har använt äldre diagnoskriterier och det därför finns risk för att forskningspersonerna har haft andra tillstånd, som utmattningssyndrom. De flesta blir bättre, men få uppnår tidigare funktionsnivå. Barn har en bättre prognos än vuxna.

Basfakta

Definition

 • ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt WHO (ICD G93.3), där den benämns postviral trötthet eller benign myalgisk encefalomyelit.
 • ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna.
 • Kärnsymtomen är nytillkommen och oförklarad trötthet som inte går att vila bort. Besvären försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över 24 timmar.
 • Andra symtom är sömnstörning, influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, domningar, återkommande infektioner, autonoma symtom som hjärtklappning och ortostatism och problem med koncentration och minne.
 • Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha varat i minst sex månader.
 • Ofta debut i samband med infektion. Vissa patienter insjuknar dock utan tydligt samband med infektion.
 • I engelskspråkig litteratur har begreppet "systemic exertion intolerance disease" (SEID) börjat att användas, vilket beskriver kärnsymtomet ansträngningsutlöst försämring (såväl av fysisk, kognitiv som emotionell ansträngning).1
 • ME/CFS-diagnosen är omstridd och delvis olika diagnoskriterier används.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.