ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

  • Definition:Nytillkommen och oförklarad trötthet som inte går att vila bort. Besvären ger väsentlig funktionsnedsättning och försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över 24 timmar. Flera potentiella tilläggssymtom. 
  • Förekomst:Studier baserade på restriktiva diagnoskriterier talar för en prevalens på 0,1–0,4 %. Sjukdomsdebut ofta vid 30–40 års ålder. Vanligast hos kvinnor.
  • Symtom: Utöver kärnsymtom beskrivna under Definition ses sömnstörning, influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, domningar, återkommande infektioner, autonoma symtom som hjärtklappning och ortostatism och problem med koncentration och minne.
  • Kliniska fynd:Inga specifika patologiska fynd kan genomgående påvisas i denna patientgrupp. Grundlig klinisk undersökning bör genomföras för att bedöma om någon annan underliggande sjukdom kan förklara patientens symtombild.
  • Diagnostik:De diagnoskriterier som rekommenderas i Sverige är Kanadakriterierna. 
  • Behandling: Aktivitetsreglering/anpassning (pacing). Behandling av komorbiditet. Eventuellt fysioterapi, men inte vanlig fysisk träning. Strategier för coping och uppföljning med regelbundna stödsamtal.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.