Proteinuri

Basfakta

Definition

  • Proteinuri definieras som större utsöndring av albumin i urinen än normalt.
  • Proteinuri varierar i omfång och kan vara övergående eller kvarstående:1
    • Utsöndring av onormala mängder protein i ≥3 månader, med eller utan nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR) är diagnostiskt för kronisk njursjukdom2
  • Proteinfälten på urinstickor är semikvantitativa och påvisar först och främst albumin.
  • Normalt är albuminutsöndringen i urin <25 mg/dygn (oftast under 10 mg per dygn) 
  • Proteinuri hos gravida, mikroalbuminuri vid diabetes mellitus (typ 1 och typ 2), och hypertoni beskrivs i särskilda kapitel.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Konsekvenser

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.