Afebril och febril urinvägsinfektion hos män

Sammanfattning

 • Definition:Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna med samtidig förekomst av bakteriuri. Akut cystit, pyelonefrit och bakteriell prostatit hos män.
 • Förekomst:Sällsynt hos män under 60 år, därefter vanligare.
 • Symtom:Beroende på lokaliseringen. Vid akut cystit mest lokala symtom utan feber, medan pyelonefrit och bakteriell prostatit kan ge allmänpåverkan, feber och sepsis.
 • Kliniska fynd:I vanliga fall finns inga kliniska fynd vid cystit, flanksmärta, nedsatt allmäntillstånd och feber vid pyelonefrit/bakteriell prostatit.
 • Diagnostik:Urinsticka- och odling hos samtliga män med UVI. Andra undersökningar beroende på symtombild. Mer omfattande utredning vid recidiverande infektioner.
 • Behandling:Antibiotikabehandling och symtomlindring, beroende på typ av UVI och grad av besvär.

Basfakta

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Vid akut cystit är urinblåsans och urinrörets slemhinnor engagerade, vilket ger akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar och frekventa miktioner) men inte feber eller allmänpåverkan:
  • Räknas som en afebril urinvägsinfektion (afebril UVI). Vid okomplicerad akut cystit föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion
 • Vid febril UVI är parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit) engagerad, vilket ger ett systemiskt inflammatoriskt svar, feber (≥ 38 grader), allmänpåverkan med eller utan miktionsbesvär, flanksmärta eller palpationsömhet över njurloger:
  • Pyelonefrit är en infektion i de övre urinvägarna, det vill säga i njurparenkymet och njurbäcken
  • Eftersom pyelonefrit ibland inte ger symtom från de övre urinvägarna är begreppet febril UVI mer akdevat1
 • Akut bakteriell prostatit (ABP):
 • Kronisk bakteriell prostatit (KBP):

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.