Afebril urinvägsinfektion/akut cystit hos kvinnor

Sammanfattning

  • Definition:Akut cystit hos kvinnor är en typ av urinvägsinfektion, där urinblåsan och urinröret är engagerade.
  • Förekomst:Omkring hälften av alla kvinnor får en urinvägsinfektion under sitt liv, där akut cystit utgör majoriteten.
  • Symtom:Är sannolikt vid nytillkomna besvär på akut cystit med minst 2 av följande symtom: sveda vid miktion, täta trängningar och frekventa miktioner.
  • Kliniska fynd:I vanliga fall finns inga kliniska fynd.
  • Diagnostik:Ingen särskild diagnostik behövs, men andra diagnoser såsom STI, inflammation i vagina/vulva och urogenitalt östrogenbristsyndrom bör övervägas.
  • Behandling:Vid lindriga till måttliga besvär rekommenderas exspektans, symtomlindring och ökat vätskeintag. Vid måttliga till svåra besvär kan antibiotikabehandling bli aktuell, antingen direkt eller som recept i reserv.

Basfakta

Definition

  • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.1
  • Vid akut cystit är urinblåsans och urinrörets slemhinnor engagerade, vilket ger akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar och frekventa miktioner) men inte feber eller allmänpåverkan.
  • Akut cystit räknas som en afebril urinvägsinfektion (afebril UVI). Vid okomplicerad akut cystit föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion.
  • För urinvägsinfektion hos kvinnor <15 år och gravida kvinnor gäller andra rekommendationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.