Afebril urinvägsinfektion/akut cystit hos kvinnor

  • Definition:En infektion enbart lokaliserad i de nedre urinvägarna (akut cystit), som karaktäriseras av akuta miktionsbesvär i frånvaro av feber och allmänna symtom.
  • Förekomst:Omkring hälften av alla kvinnor får en episod med akut cystit under sitt liv.
  • Symtom:Är sannolikt vid nytillkomna besvär på akut cystit med minst 2 av följande symtom utan vaginala symtom: sveda vid miktion, täta trängningar och frekventa miktioner.
  • Kliniska fynd:I vanliga fall finns inga kliniska fynd. Vid akut cystit finns ingen feber eller allmänpåverkan.
  • Diagnostik:Vanligen baseras diagnosen på anamnesen. Andra diagnoser såsom STI, inflammation i vagina/vulva och urogenitalt östrogenbristsyndrom bör övervägas.
  • Behandling:Vid lindriga till måttliga besvär rekommenderas exspektans, symtomlindring och ökat vätskeintag. Vid måttliga till svåra besvär kan antibiotikabehandling bli aktuell, antingen direkt eller som recept i reserv.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling 

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.