Urinvägsinfektion hos gravida

Sammanfattning

 • Definition:UVI hos gravida består av afebril UVI (akut cystit) och febril UVI (pyelonefrit). Även asymtomatisk bakteriuri (ABU) behandlas hos gravida.
 • Förekomst:Förekomsten av akut cystit och ABU är densamma som hos icke-gravida. Förekomsten av pyelonefrit är något ökad.
 • Symtom:ABU ger inga symtom, medan akut cystit och pyelonefrit ger samma bild som hos icke-gravida kvinnor.
 • Kliniska fynd:I vanliga fall finns inga kliniska fynd vid akut cystit, medan man vid pyelonefrit kan hitta påverkat allmäntillstånd, feber och smärtor över njurloger.
 • Diagnostik:Urinodling tas alltid före antibiotikabehandling. Vid misstanke om pyelonefrit bör även CRP tas.
 • Behandling:ABU och akut cystit behandlas i öppenvården med i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam. Pyelonefrit behandlas på sjukhus. Urinodling tas alltid 1–2 veckor efter avslutad behandling.

Basfakta

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri. Hos gravida behandlas även asymtomatisk bakteriuri (ABU). 
 • Urinvägsinfektioner hos gravida kan delas in i febrila och afebrila UVI. 
 • Vid okomplicerad UVI föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion; vid komplicerad UVI föreligger patologi i anatomi och/eller funktion.
 • Okomplicerad urinvägsinfektion – cystit hos en icke-gravid kvinna utan kända komplicerande faktorer (anatomiskt eller funktionellt) i urinvägarna.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) – se separat dokument.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.